Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"

Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"
Internet izdanje - 17. april 2009. godine

R e k l a m n i   l i n k o v i !

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Preduslovi za prioritetne infrastrukturne investicije i nova kadrovska rešenja
Sačuvajmo ljudsko dostojanstvo
"Verujem u Srbiju u kojoj ljudi mogu dobro da žive"
Puna podrška Republike
Sindikat i poslodavci zajedno protestuju!
Deset godina ubici Marka Simeunovića
Krst od prohroma za crkvu brvnaru u Voljavči
Priznanje za zasluge u prošlosti da bi mladi razumeli budućnost
Da li smo mi Srbi baš takvi?
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: Fudbal, odbojka, rukomet, stoni tenis


NA TRINAESTOJ SEDNICI SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Preduslovi za prioritetne infrastrukturne investicije i nova kadrovska rešenja

   • Usvojenim Programom uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2009. godinu planirani prihodi veći od milijardu dinara, od kojih 554,8 miliona za opremanje zemljišta i investicije • Donet Plan detaljne regulacije "Autotransport"-Grdica i izmenjen Plan generalne regulacije Ušća • Usvojena Odluka o Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva • Za novog sekretara Skupštine grada postavljena Saša Pantelić, a za zaštitnika građana Milan Tufegdžić • Skupština usvojila rešenja o razrešenju i imenovanju jedanaest direktora javnih preduzeća i ustanova i većine predsednika, zamenika predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora u gradskim javnim preduzećima i ustanovama

   Na trinaestoj sednici Skupštine grada Kraljeva, održanoj 15. aprila, konačno je, u tekstu koji je predložen, usvojen jedan od najvažnijih skupštinskih dokumenata - Program uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2009. godinu kojim su planirani prihodi i rashodi za komunalne i društvene delatnosti i najvažnije investicije u oblasti komunalne infrastrukture.
   Prema tekstu predloga Programa i usmenom obrazloženju koje je na sednici dao LJubiša Simović, gradonačelnik Kraljeva, ukupni prihodi Programa iznose nešto više od milijarde dinara (1.012.067.994). Od toga su najveći prihodi iz već usvojenog budžeta grada Kraljeva za ovu godinu koji iznose 913 miliona dinara i predstavljaju 44 odsto ukupnih budžetskih sredstava, dok planirani prihodi od republičkih ministarstava iznose 93,5 miliona, a sopstveni prihodi Direkcije 5,5 miliona dinara.
   U strukturi planiranih rashoda Programa najviše sredstava predviđeno je za opremanje građevinskog zemljišta - 554,8 miliona dinara, zatim za obavljanje komunalnih delatnosti - 230,5 miliona dinara, za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva - 75 miliona, pripremu građevinskog zemljišta - 63,5 miliona i materijalne troškove Direkcije 88,2 miliona dinara. Važni investicioni troškovi u okviru razdela "Opremanje građevinskog zemljišta", planirani su za završetak ugovorenih radova iz 2008. godine - 30 miliona dinara, za vodosnabdevanje i zaštitu izvorišta - 137 miliona, za izgradnju ulica, trotoara i parkinga - 136 miliona, za ulaganja u mesne zajednice (u odnosu 75 odsto Direkcija: 25 procenata MZ) - 81,8 milion, uređenje rečnih obala i lokalnih vodotokova - 76 miliona, gasifikaciju 34 miliona, izgradnju obdaništa u Mataruškoj Banji - 20 miliona, toplifikaciju - 8 miliona, sanaciju gradske deponije i izgradnju reciklažnog centra - 10 miliona, izgradnju kapele na Novom groblju - 15 miliona i za učešće u izgradnji infrastrukture naselja za raseljena lica na Beranovcu - 10 miliona dinara.

VAŽNIJI PLANIRANI RADOVI
Od značajnijih radova u oblasti vodosnabdevanja planirani su proširenje izvorišta i nastavak radova na izgradnji zaštitnog nasipa u Žičkom polju, rekonstrukcija crpnih stanica Konarevo, Strelište i Đeriz i vodovodne mreže u Konarevu, rekonstrukcija vodovoda u Ušću i nastavak izgradnje kolektora otpadnih voda Kraljevo-Mataruška Banja. U oblasti putne privrede na gradskom području, pored završpetka Trga Svetog Save i ostalih započetih investicija (o kojima smo pisali u prošlom broju), planirani su rekonstrukcije ulica Cara Lazara, Kablarske, Veljka Vlahovića (sa parkingom i trotoarom) i Turističke, kao i izgradnja Ulice Đorđa Radića i Autodromske. Značajni radovi planirani su na uređenju leve obale Ibra u Kraljevu od vodomerne letve do Mirine česme i dalje prema Čibukovcu, uređenju leve obale Ibra u Mataruškoj Banji, čišćenju korita Gružanske reke i Buban potoka u Obrvi.
Navodeći sve ove infrastrukturne projekte, gradonačelnik LJubiša Simović pored ostalog, naglasio da je Program “ogledalo infrastrukturnih, komunalnih i razvojnih projekata" kojim su planirani prioriteti u uslovima ekonomske krize kojima svi subjekti treba da prilagode svoje planove rada. Posebno je ukazao na značaj nastavka kapitalnih investicija na izgradnji obilaznice, proširenju i zaštiti izvorišta vodosnabdevanja, stvaranju uslova za postojeću industrijsku zonu "Šeovac" i nove takve lokacije i izgradnje nove stočne pijace i distributivnog centra u Adranima kojim treba da se obezbedi novo zapošljavanje. Naglasio je i da je, zbog specifičnog stanja grada Kraljeva sa velikim brojem raseljenih lica i zaostajanjem u privrednom razvoju, Republika obećala posebnu podršku Kraljevu. Zahvalio je i opoziciji na konstruktivnim amandmanima i nagovestio da će oni biti uzeti u obzir prilikom rebalansa budžeta i "Programa Direkcije" koji se uskoro očekuju. Tokom rasprave, odbornici vladajuće koalicije, pored ostalog istakli su da program "nije idealan već realan" s obzirom na okolnosti, da se donosi sa velikim zakašnjenjem, ali "bolje ikad nego nikad" i da sada treba brzo raditi na stvaranju uslova (javne nabavke, izbor izvođača radova, poštovanje rokova…), da bi planirana sredstva i projekti bili što je moguće više realizovani u ovoj godini, tokom građevinske sezone, i grad krenuo sa "mrtve tačke". Odbornici opozicije, pak, istakli su da je program nepotpun, "isuviše ambiciozan", sužen i nedovoljno usaglašen (sa malo dobijenih sredstava iz NIP-a) i izrazili su sumnju da će biti realizovan u planiranom roku. Najveći broj odbornika, kroz raspravu i amandmane, tražio je sredstva za završetak započetih ili planiranih projekata za razne infrastrukturne investicije u svojim naseljima, u gradu i na selu. I jedni i drugi su za zakašnjenje u donošenju odgovornost prebacivali na drugu stranu, optužujući se međusobno za opstrukciju u radu Skupštine. Ipak, posle odbacivanja svih podnetih amandmana, Program je usvojen u predloženom tekstu sa 41 glas "za" i 11 "uzdržanih".

URBANISTIČKI PLANOVI
Donete su i odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije "Autotransport"-Grdica i izmena Plana generalne regulacije Ušća, za koje su, kako je obrazloženo, sprovedene sve zakonom propisane procedure i dobijeno pozitivno mišljenje Komisije za planove. I tim planovima, pre svega prvim navedenim planom, kako je rečeno, takođe bi trebalo da se stvore uslovi za izgradnju i investicije, a time i za novo zapošljavanje. Inače, prema obrazloženju izvestilaca, Plan "Autotransport"-Grdica sačinjen je na zahtev "Autotransporta", obuhvata nešto više od 20 hektara i podeljen je u osam blokova sa izgradnjom hipermarketa "Tempo", skladišta i drugih objekata, dok su izmene Plana za Ušće donete na zahtev Crkvene opštine Kraljevo (zbog izgradnje nove crkve) i Režijskog odbora za izgradnju puta prema Plavcima i od petnaest primedbi u javnom uvidu usvojeno četrnaest.
Na predlog Odborničke grupe Pokreta za Kraljevo (OG PK) usvojena je i nova Odluka o Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva za koju je obrazloženo da predstavlja samo terminološko usaglašavanje sa novim Zakonom po kojem je Kraljevo umesto opštine dobilo status grada.
Data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP "Pijaca" Kraljevo o izmenama Statuta tog preduzeća kojima se u članu 22 tog dokumenta predvića da za direktora preduzeća, pored opštih zakonskih uslova, može biti imenovano lice koje ispunjava i poseban uslov da ima "sedmi stepen stručne spreme pravne, ekonomske, mašinske ili poljoprivredne struke i pet godina radnog iskustva u struci". Odbornici opozicije dali su primedbu da se ovom izmenom prilagođavaju uslovi za izbor novog direktora "Pijace" i da to ne bi trebalo da bude više praksa, već da se više poštuju kadrovski principi.

BROJNE KADROVSKE PROMENE
Skupština je donela veliki broj rešenja iz oblasti kadrovske politike. Najpre je, na predlog predsednika Skupštine grada Kraljeva Milomira Šljivića, razrešen dužnosti dosadašnji sekretar Skupštine Dejan Ćajić koji je u međuvremenu podneo ostavku, a za novog sekretara ove Skupštine postavljena Saša Pantelić, diplomirani pravnik iz Kraljeva (predlog DS). U skladu sa ranije donetom Odlukom o zaštitniku građana, za zaštitnika građana (ombdusmana) grada Kraljeva izabran Milan Tufegdžić, diplomirani pravnik iz Kraljeva kojeg je kandidovala OG PK, a za njegovog zamenika Dejan Ćajić, dosadašnji sekretar Skupštine. Po izboru, oni su položili Statutom grada predviđenu svečanu zakletvu.
Zatim su, na obrazloženi predlog skupštinske Komisije za izbor i imenovanja, usvojena rešenja kojim su razrešeni dužnosti (ili vršioci dužnosti) dosadašnji i imenovani novi direktori, kandidati nove vladajuće koalicije, na mandatni period od četiri godine u gradskim javnim i javnim komunalnim preduzećima i gradskim javnim ustanovama (vidi u posebnom prilogu). Inače, i tokom ove rasprave odbornici vladajuće koalicije u obrazloženju svojih predloga ukazali su na velike stručne i moralne kvalitete i radne rezultate kandidata za direktore, dok su odbornici opozicije oštro kritikovali ovakvu masovnu smenu direktora, među kojima, kako su rekli, i nekih vrlo uspešnih.
U svim ovim i ostalim javnim i javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Kraljeva, donetim rešenjima, po istoj proceduri i na predlog novoformirane vladajuće koalicije, na sednici su razrešeni dosadašnji i imenovani novi predsednici, zamenici predsednika i članovi upravnih i nadzornih odbora (imena novoimenovanih predsednika UO i NO objavljujemo u narednom broju lista).
Trinaesta sednica Skupštine grada Kraljeva, na kojoj je razmotreno 48 tačaka dnevnog reda, inače, sa pauzama je trajala jedanaest sati. Samo dnevni red, zbog velikog broja predloga za dopune i izmene, utvrđivan je dva sata, a rasprava o Programu građevinskog zemljišta, zbog velikog broja amandmana, oko tri sata. Na početku su odbačena 33 predloga za izmene i dopune dnevnog reda, podnete od odbornika Nove Srbije, među njima i predlog Odluke o Gradskom savetu mladih, predlog Zaključka o određivanju visine naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Kraljevo, predlog Odluke o usvajanju izmene urbanističkog plana za Sijaće polje KP 5798 KO Kraljevo i predlog Odluke o vraćanju tenka na staru lokaciju (usvojeno samo skidanje predloga za razrešenje i imenovanje direktora Doma kulture u Ušću) . Nasuprot tome, usvojeno je šest predloga odbornika vladajuće koalicije za dopunu ili izmenu predloženog dnevnog reda 13. sednice Skupštine.

NOVI SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA
Novopostavljeni sekretar Skupštine grada Kraljeva Saša Pantelić rođena je 1961. godine u Užicu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Kraljevu (prirodno-matematički smer), a diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu gde je položila i pravosudni ispit. Advokaturom se bavi dugi niz godina. Govori engleski i srpski jezik. Stanuje u Kraljevu, udata je i majka dvoje dece. (Iz kratke biografije date u obrazloženju predloga)

PRVI ZAŠTITNIK GRAĐANA KRALJEVA
Novoizabrani, prvi zaštitnik građana grada Kraljeva Milan Tufegdžić, rođen je 1958. godine u Kraljevu. Osnovnu školu završio je u Roćevićima, a Gimnaziju u Kraljevu. Po zanimanju je diplomirani pravnik, a Pravni fakultet završio je u Kragujevcu 1983. godine. Pravosudni ispit položio je 2003. godine. Radio je kao diplomirani pravnik u PIK "Bečej", zatim u ŠIK "Crvena zastava" Kruševac. Od 1987. do 1993. godine radio je u "Pekari" Kraljevo gde je obavljao poslove i direktora preduzeća u trajanju od četiri godine. U periodu od 2005. do 2009. godine obavljao je dužnost direktora JKP "Čistoća" Kraljevo. Oženjen je i otac je dvoje dece. (Iz biografije date u obrazloženju predloga)

NOVI-STARI DIREKTORI JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA
Odlukom Skupštine grada, u JP Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo", umesto Dragiše Spasojevića koji je razrešen zbog odlaska u penziju, za direktora je imenovana Aleksandra Sretović (na predlog Gradskog odbora DS), diplomirani inženjer arhitekture iz Kraljeva, na mandate od četiri godine.U JKP "Čistoća", umesto Zorana Jovanovića, za direktora je imenovana Verica Milanović (predlog PK), diplomirani pravnik iz Kraljeva, na mandatni period od četiri godine. U JP "Opštinska stambena agencija", umesto Zorana Đurovića, za vršioca dužnosti je imenovan Miodrag Vujović (predlog G 17 plus), diplomirani pravnik iz Kraljeva.U JKP "Putevi", umesto razrešenog vršioca dužnosti direktora Vojimira Popadića, za direktora je imenovan Mirko Vuković (predlog SPO), diplomirani inženjer građevinarstva, na mandatni period od četiri godine (pre Popadića takođe obavljao ovu dužnost). U Javnom energetskom preduzeću "Toplana", umesto razrešenog vršioca dužnosti Radiše Grabovca, za direktora je imenovan Dragan Arsenijević (predlog G 17 plus), diplomirani inženjer mašinstva iz Kraljeva, na mandat od četiri godine (pre Grabovca obavljao istu dužnost). U JKP "Vodovod" za direktora na mandatni period od četiri godine ponovo je imenovan Marko Romčević (predlog SPO), diplomirani inženjer hidrologije iz Kraljeva.
U Kulturnom centru "Ribnica", umesto razrešenog mr Miše Milosavljevića, za direktora je imenovana Ana Jerotijević (predlog DS), diplomirana glumica iz Kraljeva, na mandatni period od četiri godine.U Narodnom muzeju Kraljevo, umesto Dimitrija Jovanovića, za direktora je imenovan Dragan Drašković (predlog SPO), istoričar iz Kraljeva, na mandatni period od četiri godine (pre Jovanovića takođe obavljao ovu dužnost). U Dečjem odmaralištu "Goč", umesto Aleksandra Levajca, za direktora je imenovana Katarina Vasiljević (predlog DS), diplomirani inženjer arhitekture iz Kraljeva, na mandatni period od četiri godine. U Istorijskom arhivu Kraljevo, umesto Radomira Ristića, imenovan je Dalibor Dimitrijević (predlog DS), diplomirani pravnik iz Kraljeva, na mandatni period od četiri godine. U Ustanovi "Kraljevačko pozorište" za direktora je imenovana dosadašnji vršilac te dužnosti Biljana Konstatinović (predlog PK), pravnik iz Kraljeva, na mandatni period od četiri godine.

ZAŠTO JE IZOSTALA VANREDNA SEDNICA
Na pitanje odbornika SRS Slavoljuba Nikolića (zamenik šefa OG) "zbog čega nije sazvana vanredna sednica Skupštine grada po zahtevu odbornika SRS i Nove Srbije", Milomir Šljivić je objasnio da je "po Poslovniku o radu Skupštine dan za održavanje te sednicu pao je na pravoslavni praznik Veliki petak, pa su, u dogovoru sa njim, šefovi OG SRS i NS svojim potpisima povukli zahtev za vanredno zasedanje toga dana". Prema pravnom objašnjenju i tumačenju, konstatovano je da "odborničke grupe SRS i NS, ako žele, treba da obnove zahtev za vanrednu sednicu Skupštine, sa potpisima svih svojih odbornika, odnosno najmanje trećine od ukupnog broja".

PRESTANAK MANDATA PET ODBORNIKA
Na kraju zasedanja Skupština je donela odluku o prestanku mandata pre isteka roka od četiri godine na koji su izabrani odbornicima Aleksandri Sretović (DS), Verici Milanović (PK), Mirku Vukoviću (SPO), Radmili Vladisavljević (PK) i Vukomiru Mitroviću (DS) zbog odlaska na drugu dužnost (Vukomir Mitrović je podneo i pisanu ostavku).

ODBIJENO 39 AMANDMANA
Na predlog Programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2009. godinu podneto je ukupno 39 amandmana. Najviše amandmana podneli su odbornici Nove Srbije - 27 i Demokratske stranke Srbije - 11, dok je jedan amandman podneo Dragoš Bojanić, odbornik Demokratske stranke.

IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA
Pored izrade investiciono-tehničke dokumentacije za projekte koji će se raditi u 2009. godini, kao i za završetak započetih projekata, Programom Direkcije planirana je i izgradnja novih urbanističkih projekata. Naime, ove godine predviđena je izrada Generalnog plana Kraljeva do 2020. godine, Plana detaljne regulacije za kraljevačku obilaznicu, Plana detaljne regulacije za Stočnu pijacu u Adranima, planova detaljne regulacije za Sportski aerodrom, Beranovac, Industrijsku zonu Ratina, "Maglič", most u Bogutovcu, proširenje Novog groblja u Kraljevu i izmene postojećih planova detaljne regulacije "Centar i Čibukovac 1" i Mataruška Banja, kao i završetak započetih planova iz prethodnog perioda.Povratak na vrh strane


IZVOD IZ VASKRŠNJE POSLANICE
Sačuvajmo ljudsko dostojanstvo


   I ove godine u prolećne dane, draga braćo i sestre, u jednakoj radosti proslavljamo najveći praznik Crkve Božije, Vaskrsenje Hrista Spasitelja. Svake godine u ovo doba, kada tajanstvena sila života budi obamrlu prirodu, slava Vaskrslog Gospoda i u nama budi jedan svetliji, svetiji i radosniji život. Danas naviru uzvišene misli, rađaju se divna osećanja i obuzima nas jedno sveto i nesvakidašnje raspoloženje. Sa Vaskrslim Gospodom i mi se uzdižemo u jedan viši i sadržajniji život. Blista u srcu našem pobednički sjaj večitog života koji nam je darivao naš Vaskrsli Iskupitelj i Spasitelj. Kao što je u onom tajanstvenom Početku, na Božju Reč postao svet i u svetu život, tako da je svojom Božanskom silom vaskrsnuo iz mrtvih Sin Božiji Isus Hrist. Ovaj veliki događaj tajanstven je kao stvaranje sveta, čudesan kao i uzvišen kao prava pesma radosti koja se zaorila nad sveukupnom Božanskom tvorevinom. Šta više, kao punoća prvog stvaranja i kao novo stvaranje, on je još čudesniji i uzvišeniji kako od prvog stvaranja tako i od svih istorijskih zbivanja. Mnogi vekovi dele nas od onog vedrog jerusalimskog praskozorja, kada su svete žene Mironosnice ugledale prazan grob. A bile su došle da mrtvo telo svoga Učitelja pomažu mirisima, da Ga orose suzama i da hladnu grobnu ploču zagreju toplinom svoje ljubavi, svoje vernosti i svoje odanosti. Bile su one i pored krsta Raspetog Spasitelja onda kada su Ga, osim Majke i jednog učitelja, svi bili ostavili. Makar i izdaleka pratile su ove poslednje trenutke najvećeg Učitelja. Nisu Ga zaboravile ni kada je umro. Zato su udostojene da budu prvi svedoci i prvi vesnici Vaskrsenja, prve radosnice novoga života u Vaskrslom Gospodu. Danas i u našim ušima odzvanja eho one blage opomene koju im je uputio anđeo Božiji sa grobnog kamena: ,,Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde, nego ustade" (Lk 24, 5-6). I uplašene žene, tu u vrtu gde je bio grob, prve doživeše radosni susret sa Vaskrslim Gospodom. Uputio ih je da idu u Galileju, da obaveste učenike i da ih obraduju radosnom vešću da će se i njima javiti (Mk 16, 7). I evo, draga deco Božija, i ova naša današnja vaskršnja radost potiče od tog susreta sa Vaskrslim Gospodom, Koji je vaskrsao za nas i uneo radost novog života u sve sledbenike Svoje i ispovednike NJegove Božanske nauke.
,,Što tražite među mrtvima?" (Lk 24, 5), opomenuo je, kao što ste čuli, anđeo Božji svete žene Mironosnice, nadnete nad svetim grobom. Ali one su pošle na NJegov grob žedne istine i večnog Života. A danas milioni i milioni duhovno osiromašenih i moralno opustošenih ljudi, zaneseni sjajem prolaznih stvari, žive u ovom svetu kao u hladnom grobu. Zar se svet ne pretvara u fabriku i tržište lažnog sjaja i prolaznih vrednosti? Zar se danas često ne govori da čovek i bez neba može mirno da hoda po zemlji? Kao da se popeo današnji čovek na visoke vrhove svoje vavilonske kule, samouveren u svoje znanje, ali često sitan, sebičan, agresivan i pun zlih nastojanja koja prete njegovoj kuli i njegovom opstanku. Bojimo se da će se ova naša civilizacija suviše kasno setiti Hristovih reči: ,,Bez mene ne možete činiti ništa" (Jn 15, 5).
Naš Spasitelj je postao čovek, da bismo se mi obožili. Dao je da se razapne na Krstu da bi iskupio grehe roda ljudskog. Vaskrsao je iz mrtvih da bi nama darovao večni život. Učinio je smrt samo jednim posebnim trenutkom u životu-životu koji ne prestaje. Kada je Pilat presuđivao Spasitelju, nije imao duhovne snage ni umne visine da u NJemu prepozna Sina Božijeg. Ali ipak, ispred njegovih očiju nije mogla da umakne lepota ljudskog lika stradalnog Spasitelja u njegovoj sudnici. ,,Evo čoveka!"- objavljuje Pilat tužiteljima (Jn 19, 5). Ovim je ipak pokušao da utiče koliko-toliko na okorele savesti Hristovih ubica. Verovao je da će ljudski sjaj NJegove Ličnosti možda neke pokolebati.
Molimo Vaskrslog Gospoda da i u nama vaskrsne ljudski lik prvobitne čovekove prirode, koji je danas tako često izvitoperen, maskiran i unakažen brojnim manama i porocima. Da i u nama svako prepozna čoveka, obasjanog NJegovim večnim životom, bio imućan ili siromašan, na velikom ili malom položaju i mestu. Naše doba je trenutno suočeno sa materijalnom krizom, ali je kod nas još prisutnija kriza morala i karaktera. Radovaćemo se ako svako, ugledavši bilo koga od nas, može da kaže: Evo čoveka!-da bi svako, i prijatelj i neprijatelj, i sudija i tužilac, u svakome od nas uvek doživeo istinskog i pravog čoveka. Sačuvajmo, brćo i sestre, ljudsko dostojanstvo, koje je toliko uzdigao Svojim Vaskrsenjem Sin Božji. Sačuvajmo veru u Vaskrslog Gospoda, ljubav prema bližnjima, istini i pravdi; prema svemu dobru koje ljudi ipak žele, ali koje bez pomoći Vaskrslog Gospoda i NJegovog Jevanđelja ne mogu postići.
Pomolimo se Vaskrslom Gospodu i zamolimo Ga kao dvojici učenika, putnika za Emaus, da ostane sa nama. Da mu se radujemo, da iz NJega crpimo snagu, da se duhovno uzdižemo, da nas ne zahvate i ne odnesu mutne vode našeg vremena.
Upućujući ovu poruku svoj našoj braći i sestrama, danas se posebno sećamo vernika na Kosovu i Metohiji, kao i naših vernika širom sveta, na svim kontinentima gde pravoslavni Srbi i svi pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Vaskrsenje Hristovo, vaš Patrijarh i svi Arhijereji Srpske Crkve Pozdravljaju vas pozdravom radosti i novog života.
Hristos Vaskrese!
Vaistinu Vaskrese!
Povratak na vrh strane


DUŠAN PETROVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA DEMOKRATSKE STRANKE
"Verujem u Srbiju u kojoj ljudi mogu dobro da žive"


   • Posetu Dušana Petrovića Kraljevu, krajem prošle sedmice, iskoristili smo da mu, kao bivšem ministru pravde, postavimo i jedan broj pitanja iz oblasti koje su aktuelne u pravosudnom sistemu u Srbiji i organizaciji i delovanju Demokratske stranke, čiji je visoki funkcioner.

   • Gospodine Petroviću, kao bivši ministar pravde, kako ocenjujete dosadašnje reforme u pravosuđu i najnoviji set zakona iz te oblasti, posebno sa aspekta efikasnosti sudskih procesa?
- Smatram da jedan od najvažnijih procesa koji se sada događaju u Srbiji jeste upravo reforma pravosuđa i mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da je više od polovine tog velikog posla završeno. Pre svega usvajanjem seta zakona krajem prošle godine koji na novi način uređuju sudove, tužilaštva, položaj sudija, formiraju bitne institucije koje će upravljati pravosuđem, a to su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Dakle, to je temelj novog pravosudnog sistema u Srbiji. Kao što ste mogli da vidite, pre nekoliko dana Skupština Srbije donela je odluku o izboru članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Ta dva visoka tela su konstituisana u toku protekle nedelje i sada oni treba da donesu vrlo važne odluke u vrlo kratkom periodu. Jedna odluka će biti utvrđivanje broja sudija i tužilaca koji će u Srbiji vršiti pravosudnu funkciju i, sa druge strane, usvajanje kriterijuma za njihov izbor. Posle toga sledi raspisivanje konkursa i ceo ovaj proces bi trebao da bude gotov, uključujući i formiranje Kasacionog suda, sva četiri apelaciona suda, svih osnovnih i viših sudova, do 31. decembra ove godine i da 1. januara 2010. godine Srbija uđe, ako tako mogu da kažem, u jedan nov pravosudni život.

KA NAJBOLJEM PRAVOSUĐU
- Moje uverenje je da Srbija može uspešno da završavajući ovaj vrlo težak i složen proces dođe do toga da ima najbolje pravosuđe u regionu. To je nezaobilazan i nužan element da bismo mi imali uređeno društvo i državu i da građani Srbije imaju priliku za pristojan i dobar život. Ne treba govoriti o tome koliko je za investitore važno da imaju pravnu sigurnost, koliko je za građane dobro da imaju dobre i efikasne sudove i mislim da se nalazimo na pragu da mi ceo taj posao završimo. I kada sam bio ministar pravde govorio sam da je u Srbiji politika kažnjavanja, ili kako sudije vole to da kažu, "individualizacija krivičnih sankcija", dovela do toga, između ostalog, da se stopa kriminala povećava a ne smanjuje, da je veliki broj osuda bio ispod ili na samom zakonskom minimumu i da je neophodno da dođe do jednog drugačijeg sagledavanja realnosti u kojoj svi mi živimo, i od strane sudija, i tužilaca takođe. Prema tome, mislim da smo za nepunu godinu udaljeni od datuma kada će profukcionisati nov pravosudni sistem u Srbiji i, za razliku od mnogih kritičara, ja verujem da će to Srbiji doneti mnogo dobra.
• Još jedno "pravničko pitanje", mada je to možda više za gospodina Jeremića. Pošto uskoro, po zahtevu Srbije, počinje proces pred Međunarodnim sudom pravde u vezi jednostranog proglaženja nezavisnosti Kosova, kako Vi gledate na taj proces?
- Međunardoni sud pravde u Hagu je najviša svetska pravosudna institucija. Osnovana je od strane Ujedinjenih nacija. Ja ne bih davao prognoze kako će ovaj process da se završi, ali želim da kažem i svoj stav i stav DS-a koja tu podržava Vladu i predsednika Republike Srbije u vođenju ovakve politike. Mi smatramo da je Srbija potpuno u pravu i očekujemo da naša inicijativa, koja je pretočena u zahtev Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, dobije adekvatan odgovor od strane Međunarodnog suda. Dakle, Međunarodni sud pravde treba da da savetodavno mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova, uslovno da kažem, zakonito ili ne, da li je ono utemeljeno na Povelji UN ili nije. Vi znate da je naša politika da mi samoproglašenu nezavisnost Kosova ne priznajemo i da Kosmet smatramo delom svoje teritorije i to ćemo i činiti i dalje. Jedan od dva temelja naše politike je jeste borba za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji, a s druge strane što je brži napredak celovite Srbije prema Evropskoj uniji. Mi u Demokratskoj stranci smatramo da je to održiva politika, a u svakom slučaju imamo i većinsku podršku građana Srbija za takvu politiku.
• Kad pominjete Demokratsku stranku i podršku građana, deset meseci posle izbora, kakva je danas njena realna snaga na političkoj sceni Srbije?
- Verujem duboko u to da dosledna politika uvek na kraju pobedi. Smatram da mi sada živimo u vremenu kada je dosledna politika Demokratske stranke, koja se u suštini nije menjala od 1990. godine do danas, uspela da dobije većinsku podršku građana Srbije. To se pokazalo prošle godine na predsedničkim izborima kada je Boris Tadić kao kandidat DS-a drugi put pobedio, na jednom referendumu suštinski, i dobivši poverenje građana drugi put doprineo da se Srbija opredeli za proevropski put u odnosu na put izolacije koji je bio alternativna politika u tom trenutku. Ubrzo posle toga su bili parlamentarni izbori, u, naravno drugačijim okolnostima, jer to nisu isti izbori pa ne može da bude ni ista vrsta odluke, i građani Srbije su ponovo doneli odluku da Srbija ide onim putem koji je utvrđen ustvari u februaru mesecu 2008. godine.

SNAGA PROEVROPSKOG PUTA
- Dakle, opet na evropskom putu i braneći svoj teritorijalni integritet. Na tom temelju je formirana i ova Vlada u kojoj Demokratska stranka ima premijera i većinu ministara. Sa druge strane, DS ima najveći broj poslanika u parlamentu i u svakom slučaju, uz činjenicu da imamo 70 gradonačelnika i predsenika opština i da učestvujemo u vlasti u oko 120 od 167 opština i gradova u Srbiji, Demokratska stranka ima najveću odgovornost u ovom trenutku. Rejting Demokratske stranke danas je takav da je ona ubedljivo najsnažnija politička stranka i moje očekivanje je da će ovakva politika DS-a, odluke koje će donositi predsednik, Vlada, premijer i parlament, biti takve da ćemo mi pokazati građanima Srbije da su bili potpuno u pravu kada su doneli odluku da nam povere vođenje državnih i javnih poslova. Ja verujem u Srbiju koja će biti u Evropskoj uniji, verujem u Srbiju koja će očuvati svoj teritorijalni integritet, a iznad svega toga verujem u Srbiju u kojoj ljudi mogu dobro da žive. Mi moramo da se izborimo za dobar život i to je suštinska politika Demokratske stranke.
• Kakav je trenutni odnos Demokratske stranke sa koalicionim partnerima u vlasti, posebno sa SPS-om, posebno nakon potpisivanja Deklaracije o međusobnim odnosima?
- Socijalistička partija Srbije je donela odluku da suštinu svog političkog angažmana i svoje političke energije usmeri na to da, zajedno sa Demokratskom strankom i sa strankama koje su na listi "Za evropsku Srbiju", pokrene i ubrza proces uključenja Srbije u Evropsku uniju i, opet da se vratim na to, štiteći naravno svoj teritorijalni integritet.

POGLED UNAPRED
- Dakle, SPS je koalicioni partner DS-a u ovoj Vladi Srbije. Mi smo imali teške sukobe i dramatična neslaganja u prošlosti, ali suština politike je da oni koji politiku vode gledaju napred, a ne nazad!? U osnovi ovoga što kažem jeste interes građana, jer ukoliko bismo se bavili prošlošću i u narednim decenijama, mi bismo ostali najgora i najnerazvijenija zemlja u Evropi. Samo ukoliko smo u stanju da prevaziđemo razlike iz prošlosti koje su postojale i da krenemo da se zajedno borimo za ostvarenje programa boljeg života za građane Srbije, onda mi vodimo legitimnu politiku. Ako su mogli da se pomire Nemci i Francuzi koji su stotinama godina ratovali, ako danas u evropskim zemljama danas zajedno žive katolici i protestanti koji su se istrebljivali vekovima, ne vidim razlog zašto Demokratska stranka ne bi mogla da vodi proevropsku politiku zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije!?
• S obzirom da ste danas u Kraljevu i Raškom okrugu, kako ocenjujete snagu DS-a na ovom području?
- Najbolji dokaz i primer našeg rejtinga ovde jeste da smo pobedom u izborima maja meseca i na ponovljenim izborima u Vrnjačkoj Banji potpuno dobili jasan odgovor na pitanje kome građani Raškog okruga daju poverenje. Naravno, u Raškom okrugu se nalaze i Novi Pazar i Tutin i zbog okolnosti da tu žive pretežno ljudi muslimanske veroispovesti i stranke bošnjačkog naroda, pre svega mislim na stranku gospodina Rasima LJajića, onda i na stranku gospodina Sulejmana Ugljanina koje imaju ogromnu podršku, i zbog toga Raški okrug ima jedan specifikum u odnosu na druge okruge u Srbiji. Ali, ono što je suština jeste da proevropska politika u Srbiji ima podršku građana na području Raškog okruga. Takođe, politika očuvanja teritorijalnog integriteta ima većinsku podršku građana Raškog okruga i to je veoma važno.

POVERENJE NOVIM VLASTIMA
- Posebno verujem u novu gradsku vlast u Kraljevu, verujem u gradonačelnika Kraljeva. Danas smo imali vrlo sadržajne razgovore o prioritetima politike u Kraljevu. Smatram da su ciljevi koje je nova gradska uprava postavila ostvarivi, da oni imaju dovoljno umeća i političke i ljudske energije da te ciljeve realizuju i DS će im pružiti svesrdnu pomoć da što pre bude povećana sposobnost Kraljeva da primi investicije, i domaće, i inostrane. Da bi se to desilo, moraće se ovde funkcionalizovati zemljište koje je za te namene utvrđenjno. S druge strane, punu podršku dajemo politici štednje koju nova gradaska vlast i to je i put u ovom trenutku koji jedino može da dovede do toga da se novac poreskih obveznika ovde u Kraljevu funkcionalnije troši, da napredak bude brži i vidljiviji. Dakle, verujem da ćemo u ovom mandatu imati vrlo očigledan napredak u životu građana Kraljeva i da je ova gradska administracija ima vrlo jasan plan kako to da ostvari.

APEL SINDIKATIMA
• Kakav je odnos DS-a prema sindikatima, imajući u vidu najavu jednog od njih generalnih radničkih protesta krajem aprila?
- Demokratska stranka je stranka socijaldemokratske orjentacije i mi sa punim razumevanjem sagledavamo sve probleme koje radništvo u Srbiji ima. Imamo vrlo ozbiljnu komunikaciju, tu pre svega mislim na Vladu ali isto tako i na Demokratsku stranku, sa ljudima koji vode sindikate. Nije moguće očuvati političku i elementarnu socijalnu stabilnost u Srbiji, ukoliko mere štednje koje je promovisala Vlada Srbije protekle nedelje ne budu postale deo našeg svakodnevnog života. Mi ne možemo da potrošimo više nego što zaradimo, ne može jedna porodica da potroši više nego što zaradi, ne može jedna nacija da potropš više nego što zaradi. I bez obzira na ove najave sindikata, ja očekujem razumnu politiku i sindikalnih lidera i članstva sindikata. Ukoliko bi zarade bile veće nego što je to program Vlade predvideo, ja garantujem da bi došlo vrlo brzo, ne do smanjenja plata i penzija, nego do činjenice da jedan ogroman broj ljudi ne bi imao nikakve plate i penzije!? Što zbog inflacije, što zbog propasti preduzeća ili kolapsa budžeta koji su finansijeri zarada zaposlenih. Dakle, apelujem i pozivam uostalom i na dijalog sve socijalne partnere i apelujem na njih, da svi zajedno nađemo razumnu meru potrošnje u ovom trenutku, jer nas to može učiniti izuzetno jakom zemljom. Ko bude prebrodio uspešno ovu ekonomsku krizu, taj će imati ogromne mogućnosti u budućnosti koja nije tako daleko. Ko ne bude imao snage da napravi napore da uštedi u ovom trenutku, nema nikakvu perspektivu. Ja verujem da je Srbija zemlja koja ima ozbiljnu perspektivu i zato verujem da će i sindikati donositi dobre i razumne odluke.Povratak na vrh strane


PRES KONFERENCIJA OKRUŽNOG I GRADSKOG ODBORA DEMOKRATSKE STRANKE
Puna podrška Republike


   • Republički funkcioneri upoznati sa problemima i prioritetima u radu nove gradske vlasti u Kraljevu i obećali maksimalnu pomoć u njihovom rešavanju •Zbog velikog broja raseljenih lica i neefikasnosti prethodne lokalne samouprave, u primeni mera štednje i podsticaja investicija Kraljevo zaslužuje posebne olakšice Vlade Republike Srbije

  Krajem prošle sedmice Kraljevo su posetili Dušan Petrović, zamenik predsednika Demokratske stranke i državni sekretari iz te stranke u Ministarstvu finansija Vlade Srbije Miodrag Đidić i Slobodan Ilić. Tom prilikom oni su sa funkcionerima DS-a u novoformiranoj gradskoj vlasti u Kraljevu razgovarali o aktuelnim problemima i aktivnostima na realizaciji prioriteta u narednom periodu. Posle sastanka i obavljenih razgovora, u Okružnom i Gradskom odboru DS Kraljevo održana je konferencija za novinare na kojoj je bilo reči o međusobno dogovorenim obavezima i zadacima.
Tom prilikom, Dušan Petrović je istakao da Demokratska stranka daje punu podršku svom Gradskom i Okružnom odboru u Kraljevu, posebno gradonačelnika LJubišu Simoviću i njegovim saradnicima, imajući u vidu da je ta stranka nedavno "preuzela najveću odgovornost u Kraljevu za politička zbivanja u gradu".
- Ne može u Kraljevu biti drugačija politika nego što je u Srbiji. Kao što svi dobro znaju, politika štednje ne samo države nego i celog javnog sektora, podrazumevajući i sve lokalne samouprave, pa i grad Kraljevo, jeste temelj onoga što će pomoći Srbiji da prevaziđe sve loše posledice svetske ekonomske krize. Zbog toga ćemo u punoj meri podržati odluke gradske vlasti da se na najbezbolniji mogući način pronađe put da se gradska administracija pre svega svede na meru koja je nužna, ali da se, isto tako, i svi drugi, pre svega javana gradska preduzeća i ustanove, organizuju tako da bi mogla da funkcionišu na efikasan i dobar način. To je najbitnije da se dešava u 2009. godini, jer to je jedini način da se gradski budžet konsoliduje i da može da ispuni sve ono što predstavlja interes građana Kraljeva. Dakle, svaki dinar koji se potroši u gradskom, kao uostalom i državnom budžetu, jeste naplaćen od poreskih obveznika koji moraju da ga zarade. Zbog toga svi zajedno moramo da imamo punu odgovornost prema trošenju novca - naglasio je Dušan Petrović.
Po njegovim rečima, politika podsticaja razvoja investicija je drugi najvažniji element politike u uslovima krize.
- Mada to na prvi pogled ne izgleda, Kraljevo je grad koji ima vrlo ozbiljne urbanističke potencijale i mogućnosti da razvija i infrastrukturu i da privlači investitore. Postoje velike površine zemljišta za to, ali na svakoj od tih lokacija postoje određeni problemi. Ja sam siguran da će gradonačelnik i njegov tim uspeti da ih reše, a mi ćemo u okviru svojih mogućnosti pomoći. Političari i funkcioneri moraju da budu odgovorni, vredni, da se ponašaju u skladu sa okolnostima u kojima se svi nalazimo. Dakle, biće štedljivi, odgovorni, efikasni i trošiće mnogo vremena da bi se bavili rešavanjem gradskih problema - poručio je Petrović.
Državni sekretar Miodrag Đidić, inače član Predsedništva DS zadužen za rad DS i u Raškom okrugu, poželeo je uspeh novoj gradskoj vlasti, a potom naveo neke od konkretnih mera podrške Kraljevu, pre svega od Ministarstva finansija.
- Kao što znate, jedna od mera za uštedu tih sto milijardi koje su neophodne da bismo dobili kredit od MMF-a jeste i smanjenje transfera lokalnim samoupravama sa 40 na 25 milijardi dinara, sa uštedom oko 15 milijardi. Naravno, taj odnos neće prema svima biti isti, manje razvijene sredine će biti "pošteđene". Ono što je bitno za Kraljevo jeste specifičnost da ovaj grad ima još uvek oko 25.000 raseljenih lica sa Kosmeta i ja ću se potruditi, zajedno sa mojim kolegama, da ubedimo ministarku finansija da prilikom donošenja rebalansa budžeta Srbije Kraljevo bude manje pogođeno upravo iz ovog razloga - naglasio je Đidić.
On je najavio i da će Uprava carina do kraja godine završiti izgradnju carinskog terminala u Kraljevu za koju je obezbeđeno zemljište i deo sredstava iz budžeta Republike. Istakao i da se nada da će do juna ove godine biti otvoren započeti granični prelaz Mehov krš i da će taj problem biti rešen, čak i u uslovima krize, i da to ima indirektni veliki značaj i za Kraljevo.
Pres konferenciji prisustvovali su Milan Vuković, Ivan Jovanović i LJubiša Simović sa saradnicima iz Demokratske stranke. Posle pres konferencije održana je i sednica Okružnog odbora DS Kraljevo, na kojoj je bilo reči o problemima i zadacima DS na području Raškog okruga.Povratak na vrh strane


OPŠTINSKO VEĆE SAVEZA SINDIKATA SRBIJE
Sindikat i poslodavci zajedno protestuju!

   • Ovo je jedinstvena prilika gde bi na protestima, osim članova sindikata, trebalo da uzmu učešće i poslodavci, odnosno vlasnici preduzeća, jer i njeihov status ništa nije bolji od statusa zaposlenih. Upravo stoga, pozivam i sve poslodavce sa teritorije grada, ukoliko se slažu sa našim konstatacijama, da uzmu učešće na protestu 29. aprila u Beogradu u 12,00 sati na Trgu Nikole Pašića - rekao je u utorak predsednik Opštinskog veća SSSS u Kraljevu Desimir Mionić

   Sa efektima privatizacije koja je pri kraju, svima je bilo jasno, pa i Vladi Srbije, koja je bila idejni tvorac ovakvog načina privatizacije, da će svi građani dospeti u izuzetno tešku materijalnu situaciju, a gašenjem privrede praktično smo izgubili i mogućnost formiranja budžetskih sredstava za redovno funkcionisanje državnih aparata, pa samim tim i funkcionisanje zaposlenih i pružanje usluga građanima Republike Srbije, Srbiji uopšte nije bila potrebna svetska ekonomska kriza. Ovo je rečeno u utorak na sednici Opštinskog Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u Kraljevu, posvećene najavi organizovanja protesta u Beogradu 29. aprila na Trgu Nikole Pašića, tačno u podne.
Protest se organizuje, kako je rečeno, radi preduzimanja mera koje će obezbediti ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize i pogubne privatizacije na materijalni i socijalni položaj zaposlenih, penzionera i građana, kao i radi obezbeđivanja očuvanja nivoa zaposlenosti i sprečiti otpuštanje zaposlenih. Sindikalci će na protetsu zatražiti da sve mere za ublažavanje svetske ekonomske krize budu usmerene ka oživljavanju proizvodnje, da se osiguraju zarade i penzije od kojih može da se živi pristojno, te poštovanje zaključenih kolektivnih ugovora i efikasno rešavanje radnih sporova.
Sindikat insistira na istinski socijalnom dijalogu u kome svaki od socijalnih poartnera preuzima na sebe svoj deo odgovornosti, da se spreči uvođenje dodatnih oporezivanja zarada (“solidarni porez”) i zamrzavanja zarada, a da teret ekonomske krize pre svega podnesu najbogatiji slojevi društva, a posebno oni koji su se obogatili kroz privatizaciju i da se efikasnije vršći kontrola sprovedenih privatizacija i raskidaju kupoprodajni ugvoori tamo gde kupci ne izvršavaju svoje obaveze. Ukoliko Vlada Srbije ne može da realidžuje te zahteve, Samostalni sindikat će tražiti njenu ostavku, rečeno je u utorak.
- Zauvek će ostati nejasno da li je moguće da pojedinci koji su doveli celu državu u ovu situaciju, da sada daju sebi za pravo da potpisuju neke nove mere, utvrđuju nova pravila ponašanja, kao i donošenje nekih zakona koji će garantovati preživljavanje građana u narednom periodu - rekao je predsednik Opštinskog veća SSSS u Kraljevu Desimir Mionić, naglasivši da za redovne čitaoce IN-a ovo takođe nije novost, jer Samostalni sindikat je redovno informisao javnost o stanju u državi, a posebno na teritoriji opštine, a sada grada Kraljeva, šta se radi, šta treba preduzeti i koja su to realna očekivanja, ako se uspostavi socijalni dijalog da je moguće određene probleme rešiti na dobrobit svih.
- Nažalost, ni političke strukture nisu imale sluha za ovakav vid rešavanja gorućih pitanja na teritoriji grada Kraljeva - konstatovao je Mionić. - Stiče se utisak da je najvažnije postati funkcioner na nivou grada, primiti deo zarade za to, imati subvencije i prinadležnosti koje idu uz to, a kakvi će rezultati biti - to je najmanje važno.
Govoreći o predstojećem protetsu u Beogradu, on je naglasio da će prvi put u istoriji sindikalnog delovanja u Srbiji, zaposleni i poslodavci biti zajedno u protestu i sa istim zahtevima, jer su problemi obostrani.
- Ovo je jedinstvena prilika gde bi na protestima, osim članova sindikata, trebalo da uzmu učešće i poslodavci, odnosno vlasnici preduzeća, jer i njeihov status ništa nije bolji od statusa zaposlenih. Upravo stoga, pozivam i sve poslodavce sa teritorije grada, ukoliko se slažu sa našim konstatacijama, da uzmu učešće na protestu 29. aprila u Beogradu u 12,00 sati na Trgu Nikole Pašića - rekao je u utorak predsednik Opštinskog veća SSSS u Kraljevu Desimir Mionić.Povratak na vrh strane


PRESUDA ZA UBISTVO
Deset godina ubici Marka Simeunovića


   Na deset godina maloletničkog zatvora osuđen je šesnaestogodišnji Stefan V. za ubistvo Marka Simeunovića (19). Stefan V. je, da podsetimo, sa više uboda nožem ubio Marka Simeunovića 8. marta u parku kod železničke stanice u Kraljevu.
Lazaru Đ. (18), koji je kobne noći bio u društvu Stefana V, sudiće se u odvojenom postupku za saučesništvo.
Istraga je utvrdila da je Stefan V. te noći Simeunoviću prišao s leđa i nekoliko puta ga ubo nožem u grudi, posle čega je Marko Simeunović od zadobijenih povreda preminuo u kraljevačkoj bolnici.
Sudija Marina Ilić je, ceneći sve okolnosti, maloletnom ubici izrekla maksimalnu zatvorsku kaznu koju zakon predviđa za to godište. Zahtev odbrane, koja je najavila žalbu na presudu, da se do završetka žalbenog roka Stefan V. pusti na slobodu, sudija Ilić je odbacila.


TEŠKA SAOBRAĆAJKA U NOVOM SELU
Motociklom u drvo


   Na licu mesta stradala Bojana Z. (18) kao suvozač, lekari se bore za život vozača Andrije B. (20)
u utorak, u ranim jutarnjim satima (oko 3,00), u Novom Selu kod Vrnjačke Banje, na magistralnom putu Kraljevo - Kruševac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je motocikl marke "aprilia - pregazo", bez registarske oznake, kojim je iz pravca Vrnjačke Banje prema Kraljevu upravljao Andrija B. (20) iz Kovanluka, izgubio kontrolu nad dvotočkašem, sleteo sa puta u pravcu kretanja i udario u drvo. Od zadobijenih povreda na licu mesta preminula je suvozač Bojana Z. (18) iz Vrdila, dok je vozač Andrija B. zadobio teške telesne povrede opasne po život zbog kojih je prebačen u Kliničko - bolnički centar u Kragujevcu.
Uviđaj je izvršio istražni sudija Opštinskog suda u prisustvu Opštinskog javnog tužioca i policijskih službenika iz Vrnjačke Banje.
PISMA ČITALACA
Sa kim u Evropu?


   Geografski posmatrano Srbija jeste evropska zemlja. Gledano sa aspekta morala, odgovornosti svakog pojedinca, poštovanje zakonskih, običajnih i moralnih normi, pogotovo ljudi na rukovodećim mestima i u vlasti, ona je još daleko od Evrope.
   Evo dve ,,banalne" činjenice, na lokalnom nivou, koje nam pored ostalog smetaju da nas Evropa primi u svoje partnerstvo.
Elektrifikacija sela Čukojevac izvršena je zajedničkim sredstvima seljana i države, još 1953. godine, kao monofazna, nisko-naponska sekundarna mreža.
   Posle određenog vremena izvršena je rekonstrukcija mreže iz monofazne u trofaznu. Međutim, na kraju linije, uz Obradovski sokak, nalazi se moje i još jedno domaćinstvo, koja su udaljena 400 do 500 metara od zadnje kuće ovog sokaka, Virijević- Savković Milosava,do čije kuće je izvedena trofazna struja i tu se stalo. Kao da dva domaćinstva ne postoje?
   Ja sam Elektrodistribuciji Kraljevo, sektoru za investicije, napisao pismo i predao ga kao preporučeno 26.01.2004. godine (pismo je primilo odgovorno lice sa potpisom M.M.) . U tom pismu sam zamolio: ,,...da Elektrodistribucija pošalje tehničare da utvrde uslove pod kojima bi se zamenila monofazna u trofaznu struju i o tome da me obaveste". Jer, samo naša dva domaćinstva ostala su bez trofazne struje! Međutim, Elektrodistribucija nije našla za shodno da me, za prošlih pet godina, obavesti da li je nešto preduzeto, čime je potvrdila ovakav radni naslov.
Sada Elektrodistribucija uz Obradovski sokak menja aluminijumsku trofaznu liniju i postavlja viseći trofazni kabl, došavši na 100 metara do kuće pomenutog Virijević-Savkić Milosava i velika je verovatnoća da neće produžiti ovim kablom do naša dva domaćinstva.
Ukoliko Elektrodistribuciju Kraljevo upozore redovi ovog članka smatraću da je u pitanju, ipak, griža savesti odgovornih u Elektrodistribuciji, zbog propuštenog!
   Telefonska linija na mojoj kući uz isti gore navedeni sokak, malo-malo pa je u kvaru. Kad god prilazim ka telefonu da obavim razgovor, uvek sam u zebnji da li će da bude signala, ili će telefon da ,,ćuti"?
   Pretprošle 2007. godine prekinula se linija i Telekom je ne nastavlja, bez obzira što ja svaki drugi dan zovem odgovorne na njihov mobilni, ali i na 977. U novembu iste godine prelomila se, do zemlje, bandera, da bi Telekom takvo stanje tolerisalo, ni manje ni više sedam meseci!
   Kada je Telekom već jednom zamenio slomljenu banderu i nastavio liniju, već posle mesec dana telefon opet ,,ćuti". Opet zovem 977, ali i odgovorne rukovodioce. Opet ništa! Sada idem preko gospođe LJiljane Miletić, iz Kovanluka, kojoj mnogo hvala, pa ona urgira da se kutija na banderi (valjda je tu bio kvar) opravi. I kvar je popravljen.
Zbog toga i svega drugog - jadna naša Evropa.
Dragutin Ćirković
BROD NA VUČNOM VOZU
Vraća se ,,Kraljica Ibra"


   ,,Kraljica Ibra" će ponovo krasiti Gradsku plažu i u letnjim mesecima će na njenoj palubi mnogi moći da se osveže. Ovaj restoran - brod je nedavno nabujali Ibar odneo čak do Vrbe,ali je uz pomoć vučnog voza organizovan uspešan povratak.Povratak na vrh strane
       JOŠ JEDNO DOBROČINSTVO PRIVREDNIKA MILETE ZARIĆA
Krst od prohroma za crkvu brvnaru u Voljavči

   Ugledni biznismen iz Vrnjačke Banje Mileta Zarić, vlasnik preduzeća "Megalotitan", poznat po svojim darodavstvima srpskim pravoslavnim svetinjama, ovih dana je učinio još jedan human gest. Nedavno je poklonio prelep krst od prohroma manastiru Voljavča u Tavniku za poznatu crkvu brvnaru koja se nalazi u kompleksu tog manastira.
   Mati Akvilina, igumenija manastira Voljavča, sa svojim mohinjama, primila je dar uz veliku zahvalnost Mileti Zariću, jer je to prvi takav poklon koji je manastir dobio za obnovu crkve brvnare. Naime, ova crkva brvnara trenutno je u oronulom stanju i potrebna joj je hitna rekonstrukcija i zaštita od daljeg propadanja. Pošto joj krov prokišnjava, najpre je potrebno kvalitetno prepokrivanje, a zatim i drugi radovi na zaštiti i obnovi, pa se očekuju nova dobročinstva i pomoć ljudi dobre volje, organizacija i institucija.
   Manastir Voljavča, sa svojom crkvom-brvnarom, inače, nalazi se na predivnom mestu između Tavnika i Bresnice (selo u čačanskoj opštini) i nedavno je do njega završeno asfaltiranje puta iz oba pravca, pa je lakše dostupan posetiocima. Čuven je po tome što je u njemu, pre tri veka, jedno vreme boravio Arsenije Čarnojević, na putu seobe u Vojvodinu sa izbeglim srpskim narodom sa Kosova.
   Inače, biznismen Mileta Zarić, koji je svojim humanim gestom dao primer ostalim kolegama, u poslednje vreme krstom je darivao i crkvu u Borču, a pomagao je i Žiču i druge pravoslavne manastire na području kraljevačkog regiona.Povratak na vrh strane

AKCIJA LJUBITELJA PRIRODE IZ RIBNICE
Priznanje za zasluge u prošlosti da bi mladi razumeli budućnost

   Na Lazarevu subotu 11.04.2009. godine, grupa biologa i ljubitelja prirode iz Ribnice, pristupila je obeležavanju etnodomaćinstva porodice Vladimira-Vlaja Živanovića. Postavljeno je i obeležje čobanici Dobrili Živanović sa biranim, prikladnim tekstom koji pohvaljuje i priznaje profesiju čobanice-pastirice kao časnog zanimanja koje karakterišu:poštenje, gostoprimstvo, dobrota u vrletnim nepristupačnim predelima planine Stolovi...
Okolina je ekološki sređenai zasađeni su istog dana (obzirom na ekstremne ekološke uslove konkretnog staništa) cerni bor, mediteranski zimzeleni hrast, razne sorte jorgovana, japanskih dunja, crvena leskaevropska horzicija, mahonija, narcisi i ukrasna šarenolisna perunika.
Sve ovo je urađeno za ljude i njihove zasluge u prošlosti da bi mladi razumeli budućnost i pravilno se ophodili međusobno.
Pozivamo ljubitelje prirode, planinare, ekologe, izvuđače, studente, geografe, geologe, farmaceute da posete ovo mesto zvano Veliki Dolovi.
Radmila Gočobija


REGISTRACIJA ZA POVRATAK NA KOSMET
Počelo prijavljivanje za povratak


   U saradnji Ministarstva za Kosovo i Metohiju, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Visokog komesarijata za izbeglice UN (UNHCR), 6. aprila započela je registracija za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju. NJen cilj je identifikacija i registracija porodica interno raseljenih lica (IRL) koje žele da se vrate na Kosovo i Metohiju u 2009. godini pod postojećim okolnostima, kao i procena njihovih potreba.
Registracija je usredsređena na ograničeni broj pripadnika i obuhvata interno raseljena lica/porodice u svim zvaničnim i nezvaničnim kolektivnim centrima u Srbiji, interno raseljena lica/ porodice koji se već nalaze na spisku korisnika Koncept dokumenata odobrenih od strane Centralnog mehanizma za reviziju na Kosovu i interno raseljena lica koji su jasno izrazila želju za povratkom i obratili se Ministartsvu za KiM i kancelarijama UNHCR i Danskog saveta za izbeglice.
Pozitivni rezultati ostvareni u ovoj fazi otvoriće put za održivi povratak brojnih interno raseljenih lica koja su zainteresovana za povratak u svoje domove ili u druga mesta na Kosovu i Metohiji tokom sledećih godina. Sva interno raseljena lica koja izraze želju za povratkom na KiM u 2009. godine, a nisu obuhvaćena ovom prvom fazom registracije biće naknadno evidentirana.
Odgovornost za uspešan i održiv povratak imaće lokalne vlasti na Kosovu i Metohiji uz pomoć nadležnih agencija Ujedinjenih nacija.Povratak na vrh strane

REVIJA DEČJE KOLEKCIJE ZA PROLEĆE I LETO U SAVA-CENTRU - piše Marina Miljković Dabić
Razdragani svet "O Philip-a"


   • Ravnoteža između estetike, praktičnosti i udobnosti osnovna inspiracija dizajnera

   Dvonedeljna manifestacija "Jakobs fešn selekšn", u organizaciji beogradske modne agencije "Selekt", čitav jedan dan posvetila je isključivo deci. U okviru "Kids fešn deja", uz "Naturino" i "Emporio Armani junior", modna kuća "O Philip" iz Kraljeva predstavila se kolekcijom za proleće i leto. Pistom beogradskog Sava-centra, prodefilovali su razdragani mališani koji su, u modelima "O Philip-a", prikazali u kojim bojama i krojevima je modni kreator Snežana Plazinić za ovu sezonu osmislila dečji svet.
Osmesi na licu, namigivanje, poljupci, graciozan hod kome su ih, kao prave manekene učili u modnoj agenciji "Selekt" - sve to imali su klinci i klinceze na pisti. Sa pedesetak modela predstavljena je razigrana kolekcija proleće-leto kraljevačkog "O Philip-a". Ona obuhvata sportski, svakodnevni i svečani program odeće za decu.
- Čast mi je da je, uz velika imena u dečjoj modnoj industriji koji su se predstavili na pisti u Sava-centru, modna kuća "O Philip" imala priliku da prikaže deo naše velike kolekcije. Prezadovoljna sam, a kupci oduševljeni, tako da je cela kolekcija unapred prodata - kaže Danijela Božić, direktor modne kuće "O Philip" iz Kraljeva, najavljujući već za mesec dana u Kraljevu prezentaciju nove kolekcije za narednu jesen-zimu.
I Snežana Plazinić, diplomirani modni kreator ove kuće, po reakciji oduševljene publike, shvatila je da je "pogodila metu". Ravnoteža između estetike, praktičnosti i udobnosti bila je osnovna inspiracija dizajnera.
- Boje su aktuelne, one koje se nose ove sezone. U trendu su tirkizna, roze, narandžasta, ljubičasta... Kombinovane su sa belom. Ima i malo crne, za svečanije varijante, za svakoga ponešto i za svačiji ukus. Najbitnije je da se onima koji se kolekciju videli sve to jako dopalo - ocenjuje Snežana Plazinić.
Sa blagim uticajem aktuelnih modnih trendova, po bojama, formama i dekorativnim elementima, kolekcija je potpuno prilagođena deci uzrasta od jedne od 14 godina. Neki od malih manekena sigurno su koračali pistom, drugi su vrckali svesni svoje neodoljivosti, treći šarmantno i stidljivo prekrivali rukama oči.
Gotovo da nema dnevnog lista u zemlji koji, posle "dečjeg dana" na ovoj dvonedeljnoj modnoj manifestaciji nije izvestio o nastupu "O Philip-a" čija je kolekcija proleće-leto bila najzapaženija. Snimci revije "vrte se" u okviru dečjih programa mnogih televizija, a tu su i brojna gostovanja u televizijskim emisijama glavnih "krivaca" za uspeh ovog kraljevačkog preduzeća.
Bilo je ovo prvo učešće "O Philip-a" na velikoj modnoj manifestaciji kao što je "Jakobs fešn selekšn", ali su koraci kojima ova modna kuća gazi ka sve priznatijem imenu u dečjoj modnoj industriji postali sve sigurniji. Uskoro će u Srbiji, definitivno, "O Philip" biti jedna od najvažnijih asocijacija kad se pomene grad Kraljevo.
Kaža da "ako detetu želite da date neki dar, najlepši način da to učinite je da mu poklonite oduševljenje". "O Philip" je svoj deci upravo to ponudio.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

JUBILEJ - piše Bojana Milosavljević
Vek gimnazije u Kraljevu

   • Prošlog petka medijskim poslenicima u Kraljevu najavljen 100 - godišnji jubilej ovdašnje gimnazije, osnovane 1909. godine dekretom kralja Petra Prvog Karađorđevića • Početak obeležavanja veka trajanja ove škole protekao u evociranju uspomena na legendarne profesore i najspešnije bivše đake

   Jednovekovnu tradiciju Gimnazije u Kraljevu, danas nazvanu Kraljevačka gimnazija, nastavlja 850 učenika u 32 odeljenja svih razreda i smerova. Ogroman iskorak u odnosu na 1909. godinu kada je otvorena četvororazredna škola sa svega 29 dečaka i 18 devojčica. Za ovakav skroman početak odobrenje je dao sam kralj Petar Prvi. Ovim povodom i retkom prigodom detaljnije će se pozabaviti monografija o školi, za čije je autore i saradnike svojevrstan izazov bio oprez da se neko zaslužan za renome ove obrazovne ustanove slučajno ne izostavi. Tu bojazan izneo je sadašnji direktor Kraljevačke gimnazije Miroslav Vidić, koji je na konferenciji za medije prošlog petka, između ostalog, rekao i sledeće:
- Živim za dan kada ćemo dobiti svoju zgradu. Mislim da to zaslužujemo. Ne zbog ovog veka, već zbog činjenice da sam, od trenutka kada sam postavljen na ovo mesto, misleći da treba da budem samo operativac i administrator, do sada i ja shvatio da imam čast da budem prvi čovek institucije koja je zadužila ovu državu."
I zaista, priča o zasebnoj (novoj!) zgradi Kraljevačke gimnazije godinama je na dugačkom štapu. Ali, ono što je izvesnost jeste - plejada vrsnih profesora, dokazani uspeh njihovih đaka na domaćim i stranim univerzitetima i najviši dometi pojedinaca. Zavidan je broj onih koji su dospeli u naučne ili sportske vrhove, ili na oba mesta istovremeno. Za života u legendu su ušli stari profesori Đorđe Rašović, Simo Davidović, Mija Petrović, Dragomir Rakić,... I danas su u najlepšem sećanju svojih sredovečnih bivših đaka i, naravno, primer sadašnjoj generaciji prosvetnih radnika u gimnaziji u Kraljevu.
U analima škole je nekoliko blistavih naučnih imena: akademik Branislava Vukobratović, dr Miroslav Pavlović, vodeći srpski matematičar, Predrag Jelenković, predavač na Kolumbija univerzitetu u Americi, Nikola Lakić, na Univerzitetu NJujork, neurohirurg prof. dr Miša Janićijević i drugi. Dostojno su ih u svojim sferama interesovanja sledili i sportisti: slavni košarkaš mr LJubodrag Duci Simonović i selektor mladih odbojkaša Milan Žarković. Novinar i hroničar Kraljeva Milan Pantović (takođe đak ove škole) otkrio je i sačuvao podatak da je prvu pobedničku sportsku medalju u Kraljevo doneo, kao student, LJubo Petričković. Osvojio ju je 1922. godine u plivačkom dvomeču Segedin - Subotica.
Iz školskih klupa Kraljevačke gimnazije otisnuli su se u svet umetnosti slikar Moma Antonović i poznati glumci Nebojša Dugalić, Marko Nikolić i Miodrag Mrgud Radovanović. U ovoj školi za uspešnu karijeru pripremali su se novinari Borko Gvozdenović i Vladimir Marković - Fleger, kao i nekoliko najviših oficira - generala: Mirko Vučinić, Zlatoje Terzić, Antonije Janićijević...
Današnje genaracije takođe uče i rade samopregorno, a pojedine grupe daju više od traženog. Tako su, na primer, u kvizu "Zdravo Evropo" osvojili četvrto mesto i kao nagradu putovanje u Španiju. A ta reprezentacija Kraljevačke gimnazije bila je jedna od 32, između 144 testirane, koje su izborile pravo učešća na ovom državnom takmičenju u znanju. U skromnim uslovima rada uspešne su odbojkašice škole koje su prošle godine osvojile regionalni kup, a tu su i ostali sportisti; atletičari, teniseri, fudbaleri. O svemu tome biće vremena i mesta tokom ove godine u kojoj Kraljevačka gimnazija ulazi u drugi vek postojanja.PRVA IZLOŽBA ALEKSANDRA ZLATOJEVIĆA - piše Dragan Bajović
Ženski akt kao nepresušna inspiracija

   • U Galeriji kraljevačkih likovnih umetnika "Vladislav Maržik" preksinoć je otvorena prva samostalna izložba slika Aleksandra Zlatojevića iz Kraljeva.

   Posle dužeg vremena, preksinoć je Galerija kraljevačkih likovnih umetnika bila zaista dobro posećena, a i same slike, iako ih nije bilo mnogo, nekako kao da su potpuno popunile ovaj prostor.
Aleksandar Zlatojević iz Kraljeva prvi put samostalno izlaže. NJegova tema je ženski akt, tehnika ulje na platnu, a formati uglavnom veliki. Uzbuđen zbog svog prvog samostalnog predstavljanja i silnog sveta koji je došao na njegovu izložbu, Aleksandar se izvinio novinarima koji su od njega tražili intervju. NJegove slike tumačila je istoričar umetnosti Marina Lukić Cvetić koja stvaralaštvo ovog mladog umetnika prati već godinama. Ona je, očigledno vrlo zadovoljna njegovim napredovanjem, rekla da je izložba koncepcijski dobro osmišljena i povezana u celinu i da posmatrač dobija priliku da upozna Aleksandrovu smislenost, radoznali duh i izrazitu autentičnost.
"Sve vreme tragajući u istom pravcu - nastavila je gospođa Cvetić - praveći varijacije na večnu temu ženskog akta, Aleksandar Zlatojević pročišćeno oblikuje i razvija svoj izraz i stil kroz formu mlade žene i njenog bivstvovanja u aktuelnom vremenu… Zlatojević, bez obzira na poplavu aktova savremenih medija kao novog načina otelotvorenja i obezglavljenja, suprotstavlja se industrijskoj erotici ili, pogrdno rečeno jezikom pornografije, mesu, vraćajući ženi dostojanstvo i postavljajući je na pijedestal savremene Nike…"
   Aleksandra Zlatojevića predstavio je Ivan Milunović, predsednik ULU “Vladislav Maržik”. Aleksandar je rođen 1983. godine u Kraljevu. Završio je Srednju umetničku školu u Nišu, a trenutno je apsolvent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Vukovića. Učesnik je kolektivnih izložbi u Kraljevu, Nišu i Beogradu. Dobitnik je nagrade "Momčilo Mitić" u Nišu 2002. godine.
Zlatojevićeve slike ljubitelji likovne umetnosti moći će da razgledaju do 21. aprila.TURNEJA SLOBODANA TRKULJE
Spektakularni solo nastup

   Slobodan Trkulja, naš mladi umetnik, počeo je 2009. godinu fantastičnim solo koncertima u Madlenijanumu i SNP-u u Novom Sadu, kao najavu turneje po celoj Srbiji! Radi se o spektakularnom solo nastupu pod imenom "Muzika sa 15 instrumenata" koji publiku ostavlja bez daha. Nakon ova dva koncerta koji su dobili izuzetno pozitivne kritike i oduševili beogradsku i novosadsku publiku biće održana serija koncerata po Srbiji od aprila do juna ove godine.
U Kraljevu će Trkulja održati dva koncerta- 24. i 25. aprila-Kvart od 19 časova.
Trkulja koji već godinama osvaja evropsku publiku svojim fantastičnim glasom i sviračkim umećem na srpskim tradicionalnim instrumentima. Pored klarineta i saksofona (na kojem je magistrirao u Amsterdamu), svira i srpske gajde, kavale, frule, flautu, diple i dvojnice, makedonsku tamburu, ličku samicu, razne vrste gitara, nežni i melanholični jermenski duduk, a nisu mu strani ni tradicionalni udarački instrumenti.
Publika u Kraljevu, imaće priliku da uživa u energičnim koncertima mladog muzičara, pevača i kompozitora, koji će sam na sceni sa 15 instrumenata stvarati srpsku modernu tradiciju.DOM VOJSKE SRBIJE
Retrospektiva vojnog filma

   Povodom obeležavanja šest decenija rada kuće ,,Zastava film" krajem naredne nedelje (četvrtak,petak i subota) u Domu Vojske u Kraljevu biće prikazana Retrospektiva vojnog filma.Gledaoci će moći da vide najzanimljivija dokumentarna, kratkometražna i nastavna ostvarenja koja su obeležila dugogodišnji rad Vojno-filmskog centra.U sklopu retrospektive biće prikazani i filmovi ,,Milenijumska greška" i ,,Voz" - dobitnik beogradskog ,,Grand pri-a".
Projekcije će biti održane od 19 do 21 čas, a ulaz za sve posetioce je besplatan.POVODOM USKRŠNJIH PRAZNIKA - piše Ivan Rajović
Pokloni za najugroženije

   Kako je za "Ibarske novosti izjavila" Mirjana Lišanin Gostiljac, sekretar Crvenog krsta Kraljevo U ičekivanju uskršnjih i prvomajskih praznika, Crveni krst Kraljevo je za naše najugroženije sugrađane pripremio skromne poklone. Mesnim zajednicama je dostavljena pomo" u garderobi i hrani, čime Crveni krst pokazuje da uvek misli na one kojima je pomo" i preko potrebna.
Na sam dan Uskrsa, predstavnici Crvnog krsta i članovi Kluba mladih Crvenog krsta Kraljevo "Darinka Daca Petrašinovi", obiđi će dečje odeljenje Zdravstvenog centra "Studenica" i tom prilikom podeliti deci uskršnja jaja i igračke. Predviđen je i prigodan program koji će za mališane pripremiti članovi Kluba mladih. Crveni krst Kraljevo čestita svima predstojeće praznike.
Povratak na vrh strane


SPORT

FUDBAL-SRPSKA LIGA (ZAPAD) - piše Zoran Bačarević
Uspešan klub čeka (uspešnog) predsednika

   • U 21. kolu Metalac bolji od užičke Slobode (2:1), čačanska Sloboda ,,oslobodila" Slogu od dva boda na Gradskom stadionu (0:0) U 22. kolu Sloga u Priboju, Metalac na Ubu

   Veoma jaka, dosadna, doduše topla, aprilska košava ,,istopila" je u nedelju popodne na Gradskom stadionu još dva prolećna boda lideru sa tabele srpskoligaškog ,,zapada". Drugi put ovog proleća Sloga je remizirala na svom bunjištu pa je ponovo razlika u odnosu na prvog pratioca svedena na ,,samo" devet bodova. Čačanska Sloboboda odolela je je na stsdionu podno Grdičke kose, a nekakav ,,realan" rezultat trebalo bi da glasi, otprilike, 6:3 za domaćina.
   Seriju propuštenih prilika za Slogu počeo je, niko drugi do najbolji strelac lige Dejan Rađenović. U 8. minutu on je iz ,,slobodnjaka: sa 18 metara pogodio levu stativu Radosavljevića a u nastavku je još jednom uzdrmao prečku Čačana i promašio ,,zicer" sa pet metara, glavom. U lošoj egzekuciji usrdno su mu pomogli i Nikačević, Tadić i Trnavac. Čačani su se vešto branili, zapretili u par navrata (Bjelić i Popović) u prvom odnosno drugom poluvremenu, ali nisu imali hrabrosti a ni volje da iznenade smušenog domaćina koji će (nejverovatnije) uzrok za gubitak nova dva boda potražiti u vrć ,,apostrofiranoj" košavi. Ona, doduše, ne duva u Čačku, ali je u nedelju podjednako bila ,,saveznik" domaćinu u drugom a gostima u prvom poluvremenu.
   U ,,predigri" ovog susreta, u subotu popodne, opet po jakoj košavi, Metalac je savladao učičku Slobodu sa 2:1. Poveli su ,,plavi" golom Barjaktarevića u 10. minutu sa penala, a u 25. je domaći igrač Anđelković (autogolom) doneo gostima izjednačenje. Konačan rezultat i pobedu Metalcu doneo je Ribać u 67. minutu efektnim udarcem glavom i vratio ga u ,,udarnu petorku" srpskoligaškog Zapada.
Kolo minulog vikenda (šesto prolećno) donelo je i poraz kragujevačkog Radničkog u Valjevu (Vujić voda) pa se tako na svojevrstan način ,,reprizirala" situacija sa početka prvenstva. U prvi plan je ponovo izašao Radnički Stobeks (Klupci) koji je ponovo ušao u seriju pobeda i tako aktuelnom lideru (Slogi) prišao na ,,samo" devet bodova.
   Istovremeno, razlika je u odnosu na Užičane i Kragujevčane povećana na sedam bodova. Znači li to da će ekipa iz Podrinja održati ritam do kraja prvenstva i igrati baraž za Prvu Telekom ligu Srbije ili (nebilo primenjeno!) preteći Slogu i direktno ući u ,,Drugu ligu"!?
   Naredno 22. kolo kraljevačkim klubovima donosi gostovanja ,,na dve strane": Sloga će put Priboja na Limu gde je dočekuje ,,davljenik" po imenu FAP, a Metalac će na Ubu odmeriti snage sa domaćim Jedinstvom koje mu je bukvalno na leđima. Ubljani su trenutno šesti i imaju samo bod manje od Kraljevčana.

CVETANOVSKI NA ČELU “BELIH”
Ivica Cvetanovski novi je trener kraljevačke Sloge. Tako je odlučio Izvršni odbor kluba posle smene mladog ,,kouča" Igora Tufegdžića. U dva kola ekipu je vodio Milutin Marušić, koji je ujedno bio i ostaje trener omladinskog pogona belih.. Cvetanovski je u protekle dve sezone uspešno vodio tim kraljevačkog Metalca. A na njegovo mesto došao je Dragan Jovanović, bivši igrač Sloge i ne tako davno prvi trener ekipe Metalca.

NAVIJAČI U SVOM ELEMENTU
   Fudbaleri su razočarali ali su navijači bili u svom prepoznatljivom elementu. Sve vreme meča svojski su bodrili fudbalere Sloge ne bi li postigli bar jedan, ali vredan pogodak. Ali nije išlo. Valjda će sledeći put biti bolje. A ,,Kasapi" su uvek u formi.USPEH DVOJICE KADETA OK RIBNICA NA EVROPSKOM PRVENSTVU - piše Stole Petković
Srebro iz Roterdama sija kao zlato

   •U Ribnici ne pamte kada su imalii dvojicu reprezentativaca u jednoj selekciji. A kada takav tandem na prvenstvu osvoji medalju onda je to uspeh bez presedana. To je pošlo za rukom ,,junošama" kraljevačke Ribnice Urošu Kovačeviću i Miliji Mrdaku. Oni su na evropskom prvenstvu u odbojci u Roterdamu u konkurenciji kadeta osvojili srebrnu medalju.

  - Nosimo lepe utiske sa prvenstva. Zbog dobre igre i medalje, naravno. Mi smo najprebili zadovoljni da se plasiramo za Roterdam a kada sno to ostvariliu želja je bila da budemo među prvih pet ekipa jer to garantuje plasman na Svestko prvenstvo. Onda su ambicije rasle i došli smo u finale - kaže Kovačević, jedan od najmlađih igrača na prvenstvu.
U meču za zlatnu medalju protivnik je bila odlična ekipa Francuske. Jaka ekipaa dečacima iz Srbije kao da je ponestalo daha i koncentracije.
- U reprezentaciji i mi lično veona smo zadovoljni ostvarenim. Ova medalja svakako sija za nas kao zlato jer je to prvi put da neka mlada selekcija na nekom od prvenstava osvoji neku medalju. Time je naš uspeh nemerljiv - reči su Mrdaka, mladog korektora.
Ova dvojica su bili i okosnica igre prvog tima Ribnice. NJihov učinak u konačan uspeh kraljevačkog prvoligaša je veliki..
- Zadovoljan sam jer sam dobio punu priliku da se ustalim u prvi tim. Sa 14 godina počeo sam treninge sa seniorima a godinu dana kasnije ušao u šestorku. Ova godina je bila uspešna a sledeća će biti još bolja - tvrdi Kovačević.
Milija Mrdak je imao manje prilika da se razigra ali svaku šansu je maksimalno iskoristio. Naročito, na početku in a kraju sezone kada je Gavrilović bio povređen.
- Važno je da smo mi jedna prava Celina. Da svako može na teren u svakom trenutku id a se to ne oseti po ekipu. Ja sam, nadam se iskoristio priliku i opet ću ako se ukaže šansa - kaže Mrdak.
Čestitke ovim dečacima stižu sa svih strana ali vremena za slavlje nema previše. Uroša očekuje kadetsko prvenstvo Srbije na kome Ribnica brani titulu a zajedno će nastupiti na juniorksom prvenstvu i majskom turniru - pod imenom Kraljevo.

PORODIČNO SLAVLJE
Milija Mrdak je sa kadetima bio drugi baš kao i njegova rođena sestra Ivana sa kadetkinjama.
- Bili smo presrećni i po završetku takmičenja zajedno smo se radovali - priča Milija.

KRV NIJE VODA
U sastavu katetske reprezentacije sve deca bivših asova. Uroš Kovačević je iz sportske porodice koja je u svoje vreme obeležila jednu epohu Ribnice, Aleksa Brđović je sin Dejanov a Stefan Žarković, Milanov naslednik. A svi su iz Kraljeva.KOŠARKA - FINALNI TURNIR PIONIRA
,,Okanik" uzoran domaćin

   Četiri dana nadmetali su se u Mataruškoj Banji najbolje pionirske ekipe Srbije.
   Domaćin je bio sportski centar ,,Okanik" a učestvovalo je dvanaest ekipa podeljenih u četiri grupe. Mladi košarkaši Sloge bili su u grupi sa Loznicom i, Zemunom. Nažalost nisu prošli u drugi krug. U borbi za treće mesto Zemun je savladao ekipu Loznice sa 77:57 a u finalu su igrali Koledž (FMP) i OFI Basket (Partizan) 69:58.
   Najbolji strelac i MVP (najbolji igrač) turnira je Ognjen Vasiljević (Loznica) a najsimpatičniji po oceni žirija bio je Vuk Grbić (Koledž).RUKOMET - SRPSKA LIGA, ŽENE - piše Stole Petković
Laka pobeda nad Prijepoljkama

Metalac - Hidroelektrana (Prijepolje 32:16 (16:7)
Stadion kod Zelengore. Gledalaca 500. Sudije: Krivokuća (Čačak), Pribaković (Kraljevo).
Metalac: Cvetković, Živanović, Radovanović, Stefanović 7, Ćirica 8, Marković 1, Ristić 1, M. Živković 8, Kačarević 1, Pandrc 2, Đurović 2, Belopavlović, Rakonjac 3
Hidroelektrana: Raspopović, Sl. Ćatić 1, Rondić, Joksimović, Janjuše-vić 5, Gudurić 1, Pušica 5, Tirić 3, ljujić 1, Sn. Ćatić, Tomašević
   Gošće su bile ravnopravan rival na samom početku susreta. Prve su došle u vođstvo imale i 2:2 ali je to bilo sve kada je otpor protivnika metalca u pitanju. Zaigrale su rukometašicnje domaćina veoma angažovano i preko dobro savladanih lekcija na treninzima slomile otpor simpatičnmih gošći. Ton igri domaćina davale su Danka Stefanović, Bojana Ćirica i Milica Živković. Za njih gostujuća ekipa nije imala rešenja a one su do vrha napunile mrežu protivnika. Gledaoci su u subotnjoj večeri na kod Zelengore imali šta da vide i da budu zadovoljni onim što je prikazano na asfaltnom terenu.
Bila je to utakmica šestog kola Srpske lige au narednom kolu Metalac odlazi u goste ekipi Sočanice.

REPREZENTATIVKE
Danka Stefanović Stefana Ristić dobile su poziv za reprezentaciju Srbije. Nastupiće u mlađim selekcijama Danka će igrati u kategoriji devojaka rođenih 1994. a Stefana godinu dana mlaću selekciju.

BODOVI IZ SJENICE
Muška ekipa Metalca gostovala je u Sjenici gde je savladala istoimenu ekipui sa 34:28. U narednom kolu Metalac igra u Užicu.STONI TENIS - EKIPNO PRVENSTVO SRBIJE
Kraljevčanke treće

   U hali sportova "Vlade Divac" u Vrnjačkoj Banji održano je ekipno prvenstvo Srbije za kadetkinje rođene 1994. i mlađe. Dobri organizatori bili su Stonoteniski klub GOČ i Sportski centar iz Vrnjačke Banje.
Prema već ranije primljenim prijavama znalo se da će se za prvo mesto boriti ekipe STK ,,Čoka" iz Čoke i STK ,,Flip" iz Kikinde pa su se ove ekipe i susrele u poslednjem, petom kolu. Maksimalnim rezultatom od 3:0 ekipa Čoke je savladala stonoteniserke Flipa i tako osvojila titulu šampiona Srbije ostvarivši sve pobede maksimalnim rezultatom.
Veliki uspeh zabeležile su Kraljevčanke jer su u borbi za treće mesto i bronzana odličja uspele da savladaju preostale rivalke , pre svih ekipu Smedereva zatim Goč iz Vrnjačke Banje i Vodovod iz Kragujevca.
Metalac je nastupio sa najjačim sastavom u kome je Dunja Milutinović , kapiten ekipe bila najubedljivija i zabeležila skor od 5 pobeda i 2 poraza, Vanja Vulović sa skorom od 3 pobede i 2 poraza dok preostale dve igračice Milica Vulović i Anđelka Glušac nisu zabeležile pobedu ali su iskazale veliku želju i borbenost.
Peto mesto na ovom prvenstvu osvojila je ubedljivo najmlađa ekipa Goča iz Vrnjačke Banje.
A najbolje igre u redovima domaće ekipe prikazala je i najmlađa igračica prvenstva Ivana Perović (1998.) koja je imala skor od 3 pobede i 3 poraza i svojim talentom najavila mnogo veće rezultate.STONI TENIS - DRUGA LIGA, JUG
Pobeda za opstanak

   U meču 17 kolaDruge lige - Jug Bekhend je kao domaćin savladao ekipu Ozrena iz Soko Banje sa 4:2. Glišić je u prvom sisretu pobedio Marjanovićau drugom Pajević je poražen od Ilića baš kao i Stojanović u meču sa Filipoviće, Tako su gosti poveli sa 2:1. U dublu Glišić - Stojanović bolji od para Filipović - Ilić, rezultat je izjednačen a potom su suledile dve pobede za konačam trijumf i opstanak u ligi. Glišić pobeđuje Ilića a Stojanović Marjanovića. I to je bilo konačnih 4:2.
- Ovom pobedom ostvarili smo cilj s početka prvenstva a to je plasman u središnici tabele odnosno opstanak u ligi. Sada nam preostaje još jedan susret u nišu sa isroimenim klubom - zadovoljno kaže Dragan Sarić, trener Bekhenda.
Za Bekhend su nastupili Branimir Glišić, Pavle Pajević, Boro Stojanović i kao rezerva Jovan Terzić kojeg posle prvenstva očekuje juniorsko prvenstvo i TOP 12 u toj kategoriji.

VETERAN LAVLJEG SRCA
Predrag Radović - Buki (59) je najstariji registrovani igrač u Bekhendu a možda i u ligi. U igru ulazi onda kada je to najpotrebnije povrede ili slaba forma. U dva susreta u potpunosti je opravdao poverenja iskusnog trenera Sarića.Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
VD direktor i glavni i odgovorni urednik: Zoran Knežević. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).
Predsednik Upravnog odbora: Ivan Rajović, novinar

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2009. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive