Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"

Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"
Internet izdanje - 17. jul 2009. godine

R e k l a m n i   l i n k o v i !

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Traže poništavanje odluka o povećanju cena usluga
"Zakoni sa katastrofalnim posledicama"
Vlada pokreće proizvodnju vagona
Socijalno-zdravstveni kriterijum u prvom planu
Na upis u obdanište čeka više od hiljadu dece
,,Crnogorci'' žure, a carina kasni
Reciklirano dvadeset hiljada limenki!
Inicijalni sastanak Komore mladih Kraljeva
Apel za sprovođenje protivpožarnih mera
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: Vaterpolo, odbojka, fudbal


ODBORNICI OPOZICIJE UPUTILI ZAHTEV ZA SAZIVANJE 16. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Traže poništavanje odluka o povećanju cena usluga

  • Pored stavljanja van snage odluka sa prethodnog zasedanja o povećanju cena usluga "Vodovoda", "Toplane", Predškolske ustanove i "Čistoće", predloženo i poništavanje Odluke o besplatnoj vožnji i Odluke o postavljanju kioska na teritoriji grada, kao i donošenje Odluke o statusu "Ibarskih novosti" • Zahtev za održavanje 16. sednice Skupštine grada Kraljeva potpisalo 27 odbornika Nove Srbije, Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije • Prema propisima, sednicu po ovakvom zahtevu (najmanje 1/3 odbornika) saziva predsednik Skupštine u roku od sedam dana, s tim da, ako to on ne učini, sednicu može zakazati i podnosilac zahteva

   Na osnovu člana 34 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 46 Poslovnika o radu Skupštine grada Kraljeva odbornici opozicije u "gradskom parlamentu" podneli su zahtev za sazivanje šesnaeste sednice Skupštine grada Kraljeva.
   U zahtevu za sazivanje ove, praktično vanredne sednice Skupštine grada Kraljeva, odbornici opozicije predložili su dnevni red od osam tačaka među kojima su svakako najvažnije stavljanje van snage, odnosno poništavanje odluka sa prethodne, 15. sednice "gradskog parlamenta" o povećanju cena usluga Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod", Javnog energetskog preduzeća "Toplana", Predškolske ustanove "Olga Jovičić Rita" i Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" u Kraljevu.
   Pored toga, odbornici zahtevaju i stavljanje van snage Odluke o besplatnoj vožnji na teritoriji grada Kraljeva, donetoj na prethodnoj i Odluke o postavljanju kioska, donetoj na pretposlednjoj, 14. sednici Skupštine grada. Predloženo je i ponovno razmatranje predloga "Ibarske novosti - javni servis grada Kraljeva" i donošenje Odluke o statusu ovog preduzeća, kao i prethodna verifikacija odborničkog mandata Dragutinu Jeftoviću sa liste Srpske radikalne stranke.
   Zahtev za ovo zasedanje je potpisalo 27 od ukupno 34 odbornika opozicije u Skupštini grada Kraljeva i to šest iz odborničke grupe Nova Srbija, petnaest iz odborničke grupe Srpska radikalna stranka i šest iz odborničke grupe Demokratska stranka Srbije.
Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, Statutu grada Kraljeva i Poslovniku o radu Skupštine grada Kraljeva, predsednik Skupštine je dužan da sednicu po zahtevu ovlašćenih predlagača, pa i po zahtevu najmanje jedne trećine odbornika, kao u ovom slučaju, sazove u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da sednica može biti održana najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, a ako on to ne učini, sednicu može zakazati i sam podnosilac zahteva.
   Zahtev 27 odbornika opozicije, inače, podnet je 9. jula 2009. godine.


ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Kako se saziva sednica Skupštine grada

   Na osnovu člana 34 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 46 Statuta grada Kraljeva, Poslovnikom o radu Skupštine grada Kraljeva, u četiri člana regulisano je sazivanje njenih sednica.
   Članom 45 Poslovnika regulisano je, pored ostalog, da se "predsednik Skupštine stara o pripremanju sednice, formiranju dnevnog reda, blagovremenom sazivanju sednice i dostavljanju materijala odbornicima i drugim pitanjima za pripremu, početak i tok sednice", kao i da se "pripremljeni i obrazloženi predlozi od strane ovlašćenih podnosilaca uvrste u predlog dnevnog reda pošto se o njima prethodno izjasni nadležni organ grada, odnosno nadležno telo Skupštine". Ovlašćeni podnosioci predmeta, pitanja i predloga za sednice Skupštine su "Gradsko veće, odbornici, odborničke grupe i radna tela Skupštine" i oni mogu "sve do utvrđivanja dnevnog reda da povuku svoje predloge za dnevni red sednice".
Članom 46 Poslovnika propisano je da "predsednik Skupštine saziva sednicu i predlaže dnevni red sednice po podnetim predlozima ovlašćenih podnosilaca" (stav jedan), zatim da se "sednice održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri meseca" (stav dva) i da je "predsednik Skupštine dužan da sednicu zakaže na zahtev gradonačelnika, Gradskog veća ili 1/3 odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana podnošenja zahteva".
   Članom 47 Poslovnika propisano je da "ako predsedsednik Skupštine ne zakaže sednicu u roku iz člana 46 ovog poslovnika, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva" (stav jedan), kao i da "predsedavajući na ovako zakazanoj sednici ima na toj sednici sva prava i obaveze predsednika Skupštine".
   Najzad, članom 48 Poslovnika regulisano je da se odbornicima materijal za sednicu dostavlja najkasnije 7 dana pre dana određenog za održavanje sednice, da im se sa pozivom dostavlja i predlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalom, kao i izvod iz zapisnika. U tri stava ovog člana propisan je i postupak kada se sednica saziva u hitnim slučajevima. Pored ostalog i da    "izuzetno, u hitnim slučajevima, kada se radi o pitanjima od posebnog interesa za lokalnu samoupravu, predsednik Skupštine može sazvati sednicu i sa rokom kraćim od 7 dana, ali ne kraćim od jednog dana, a dnevni red i materijal može se odbornicima uručiti na samoj sednici".Povratak na vrh strane


KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVERENIŠTVA SRPSKE NAPREDNE STRANKE KRALJEVO
"Zakoni sa katastrofalnim posledicama"


• Oštre kritike upućne donetom Zakonu o regionalnom razvoju i predlogu Zakona o informisanju • Apel nadležnim organima i građanima da deluju na sprečavanje šteta od poplava i drugih elementarnih nepogoda • Podrška zahtevu opozicije da Skupština grada Kraljeva preispita donete odluke o povećanju cena komunalnih usluga i iznađe rešenje za stanje u "Ibarskim novostima"

Upravo usvojeni Zakon o regionalnom razvoju "imaće katastrofalne ekonomske i političke posledice za Srbiju", rečeno je na konferenciji za novinare Poreverništva Srpske napredne stranke Kraljevo, održanoj početkom ove sedmice.
Govoreći o štetnosti donetog Zakona o regionalnom razvoju, Nenad Nerić, član Povereništva SNS Kraljevo, rekao je da su "stranke u vlasti ovim već počele pripremu predizborne platforme, jedne sa namerom da sakriju svoju političku nemoć, a druge da u njoj potraže svoje političko preživljavanje". Zakon je donet, rekao je Nerić, "pod pritiskom EU i politikanata iz Vojvodine", sa željom da se na tome grade "politički poeni", dok o suštinskoj regionalizaciji i decentralizaciji nikada nije ozbiljno razgovarano.
-Usvojena "statistička" regionalizacija ne ispunjava potrebe društva i čak ih i karikira, jer ustanovljeni regioni najčešće obuhvataju celine koje nemaju skoro ništa zajedničko, počev od društvenih i ekonomskih interesa, pa do teritorijalne i saobraćajne povezanosti njihovih centara.  Neretko, u istom regionu postoje dva i više centara, tako da se nepotrebno stvaraju sukobljavanja oko nadležnosti i uticaja. Takav je, na primer, "statistički" Zapadni region koji je potpuno neprirodan i obuhvata četiri grada koja svaki za sebe poretenduje da bude regionalni centar, iako su Šabac i Valjevo toliko izolovani od Užica i Čačka, pa čak i bez dobrih saobraćajnih veza, tako da puno funkcionalno jedinstvo takvog regiona ne može da opstane. To nije jedini primer, a dodatno se planom regionalizacije izašlo u susret Vojvodini kao jedinstvenoij regiji čije vlasti otvoreno teže ka odvajanju od Srbije. Ne treba smetnuti s uma ni zalaganje muslimanskih nacionalista da dobiju regiju u kojoj bi imali svoju nacionalnu nadmoć i, iako im ovaj Zakon to ne omogućava, to pitanje će i ubuduće biti predmet "političke trgovine" - istakao je Nerić.
Po njegovim rečima, Zakonom se neće smanjiti razlike izmeću bogatih i siromašnih, već izvršiti "uprosečavanje koje nikuda ne vodi". Iz tih razloga, pre definisanja suštinske regionalizacije, Nerić tvrdi da treba "ustanoviti neke opšte principe na kojima će ona počivati i biti isključivo u skladu sa opštim interesima društva i u sebi imati instrumente za njeno sprovođenje" i sa takvim konceptom SNS će uskoro izaći u javnost.
U osvrtu na negativne efekte novog Zakona, Đorđe Pavlović, član Povereništva SNS, istakao je da su mnogi zaboravili da je u bivšoj Jugoslaviji 1975. godine Srbija imala deset regiona (MRZ) sa kompletnom organizacionom i finansijskom infrastrukturom i da je region Kraljevo, sa sedištem u ovom gradu, bio najveći u zemlji, sa izgrađenim regionalnim zdravstvenim centrom,  regionalnim vodoprivrednim sistemom "Gruža" itd. On je naglasio da je kasnije Srbija podeljena na 30 upravnih okruga bez funkcionalnosti, a da je novi Zakon o regionalnom razvoju, donet bez šire stručne, javne  rasprave, prethodnog Zakona o regionima i definisanih kriterijuma, podelio Republiku na sedam "statističkih" regiona, dok je sve ostalo nepoznanica.
- Jedino što je poznato jeste da će stručne službe, organi i tela, agencije, saveti i kompletna administracija tih "statističkih" regiona uvećati i finansirati bez pravih parametara iz jednog centra - Ministarstva ekonomije i regionalnog razoja i koštati Srbiju i njene građane oko tri miliona evra. Znači, ne primenjuju se evropski kriterijumi o suštinskoj regionalizaciji, pre svega ekonomskoj i finansijskoj, već se uvećava broj činovnika po političkoj podobnosti i birokratija. I dalje ostaje ekonomski centralizam i jaz između Beograda i Vojvodine i "ostatka Srbije"... Jedini pravi instrument prave regionalizacije jeste zakonom stvorena konkurentska poreska politika i da se na taj način tamo gde su povoljniji porezi sele i privredne i investicione aktivnosti… Nedostatak Zakona su članovi 20 i 21 po kojima mišljenje o planovima i programima razvoja daju samo Beograd i Novi Sad, a ne i "ostatak Srbije". Ono što je najopasnije što će se desiti u narednih desetak godina jeste da, umesto decentralizacije i ravnomernosti, dođe do narastanja jaza u privredno-finansijskom sistemu i iseljavanja privrede i stanovništva prema severu, prema Beogradu i Vojvodini, čime se otvara prostor za ultranacionaliste sa drugih prostora - istakao je Pavlović, dodavši da je "ovaj Zakon je kroz Skupštinu ušao na mala vrata a stvoriće velike probleme za zemlju".
Na pres konferenciji su izneti i stavovi Povereništva SNS o predloženom "drakonskom" Zakonu o javnom informisanju i problemu funkcionisanja vodoprivrednih objekata na području Kraljeva, a data je i puna podrška zahtevu opozicije za održavanje sednice Skupštine grada Kraljeva na kojoj bi se preispitale donete odluke o povećanju cena komunalnih usluga i iznašlo rešenje za opstanak "Ibarskih novosti".

NEBRIGA DOVELA DO ŠTETE POPLAVA
Istakavši da su nebriga i neodgovornost nadležnih organa do sada, pa i u proteklih nekoliko dana, dovodile do toga da poplave unište na stotine hektara obradivih površina i oštete brojne stambene, vodoprivredne i druge objekate u kraljevačkom kraju, zbog čega ima puno zahteva  za nadoknadu štete, Ivana Bazić, član Povereništva SNS, je istakla:
- Svega ovoga ne bi ni bilo, ni štete ni zahteva, da su vodoprivredni objekti izgrađeni, vodotoci uređeni, da su ažurni u izvršenju svog posla ekolozi, sanitarne inspekcije i drugi nadležni, da deluju pre svega preventivno kako bismo izbegli ovakve posledice elementarnih nepogoda sa kojima se danas suočavaju meštani Zaklopače, Vrbe i drugih naselja. Činjenica je da ta šteta još nije izmerena, da su njene posledice nesrazmerno velike i nesagledive, posebno za one koje direktno pogađaju. Apelujemo na nadležne organe da se ozbiljnije pozabave ovim i sličnim problemima, a SNS će po dolasku na vlast sasvim sigurno rešiti ovaj problem, pre svega kroz odgovarajući sistemski razvoj. Do tog trenutka molimo sve građane da pomognu sami sebi u rešavanju ovog problema tako što će redovno čistiti i održavati kanale i vodotokove u mestima u kojima žive.

"DRAKONSKI" ZAKON O INFORMISANJU
Govoreći o novom Zakonu o informisanju koji je usvojila i predložila Vlada Srbije, Maja Danilović, član Povereništva SNS Kraljevo, je istakla da je "tvrdnja predlagača da se ovim Zakonom približavamo evropskim standardima neutemeljeno, zlurado i da vređa zdrav razum" i to obrazložila:
- Predlog ovog Zakona je usvojen pod pritiskom, sa ciljem da se guše sloboda govora i mediji i "disciplinuju" oni koji kritički pišu o vlasti i zbog toga je u narodu već dobio naziv "drakonski".  Prvo, zato što predviđa osnivački kapital od 50.000 evra što niko ne može da  ispuni. Drugo, što su predviđene kazne za osnivače, urednike i izdavače i do 100 miliona dinara, što je 20 do 50 puta više nego danas. I treće, zato što se nalaže sudu da u roku od 12 sati reaguje na naloge tužiilaca.  Ovo je jedan od najnedemokratskijih zakona koji je Vlada usvojila u poslednjih devet godina, a možda i duže i mi apelujemo na sve poslanike da ga ne podrže, kao što ga poslanici SNS-a ga sigurno neće podržati.Povratak na vrh strane


FABRIKA VAGONA
Vlada pokreće proizvodnju vagona


   • Većina radnika Fabrike vagona u Kraljevu vratiće se na posao 1. avgusta pošto će o trošku budžeta biti pokrenuta proizvodnja

   Stotinu teretnih vagona u naredna četiri meseca biće proizvedeno u Kraljevu za potrebe srpskih železnica. Zato će, od 1. avgusta, posle skoro dvomesečnog prinudnog odmora, na posao biti vraćano najpre pet stotina, a kasnije, postepeno i svih devet stotina radnika. Tu dobru vest potvrdio je za ,,Ibarske novosti'' i Boško Slavković, direktor Fabrike vagona, a na osnovu nedavne odluke Vlade Srbije o pomoći od 2,1 milijarde dinara za osam fabrika u Srbiji, koje proizvode putnička i teretna šinska vozila.
Iz te kvote, prema  dogovoru predstavnika Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, Železnica Srbije i proizvodača, kraljevačke ,,vagondžije'' će dobiti oko 600 miliona dinara. Posle će, novi posao i eventualno još jedan finansijski podsticaj od države zavisiti od poštovanja rokova i, naravno, kvaliteta proizvoda.
- Za to ne strahujemo, jer prvi put i našoj železnici možemo ponuditi teretni ,plato' vagon koji zadovoljava evropske standarde i može da ,trči' po svim evropskim prugama. Taj kvalitet smo postigli pripremajući se za ispunjenje ugovora sa francuskom kompanijom ,,Tuaks'', preko koje smo isporučivali vagone za nemačke železnice. Nažalost, zbog krize, a posle isporuke 207 vagona, kupac iz Nemačke je otkazao ugovor iako smo već nabavili materijala za još 132 vagona - ističe Slavković.
Zbog toga, ali i drugih teškoća, pre skoro dva meseca, u halama su zaustavljene mašine, a radnici upućeni na godišnje odmore. Rukovodstvo fabrike, koja je u vlasništvu ukrajinske kompanije ,,Azov impeks'', obratilo se za pomoć Vladi Srbije odakle je, eto, stigao pozitivan odgovor. Zadovoljni su time i sindikalni predstvnici i radnici, ali već sada od menadžerskog tima traže ,,da se proizvodnja nastavi i posle novembra da ne bi, kako kažu, bilo i zimskog prinudnog odmora''.
- Mislim da ćemo uspeti da obezbedimo takav kontinuitet zaposlenosti, jer već imamo najave za nove poslove od potencijalnih kupaca iz neposrednosg susedstva, a od početka naredne godine se nadamo i povratku starih partnera iz Francuske i Nemačke - tvrdi Slavković.

ZEMLJU ZA DUG
Više od godinu dana rukovodstvo kraljevačke Fabrike vagona predstavnicima lokalne samouprave nudi pregovore, odnosno takozvano prebijanju dugova. Naime, Fabrika vagona duguje milionske iznose za razne komunalne usluge, recimo, stari dug za utrošenu vodu iznosi 30 milona i još 40 milona na ime kamate... No, prilikom privatizacije iz imovine fabrike nisu izuzete ogromne gradske parcele koje su se decenijama u katastru vodile na ovo preduzeće tako da je kupac iz Ukrajine ,,kupio'', recimo, fudbalski stadion u Kraljevu, rukometno igralište, zemljište ne kome je mešinsko tehnička škola...Ukupno sedam hiljada hektara zemljišta, dabome, ne računajući fabrički krug. Za povratak tog zemljšišta gradu ,,fabrikanti'', koji su godinama na to plaćali gradsku ,,rentu'', sada traže otpis, bar dela dugova gradskim javnim preduzećima i ustanovama.
Kako doznajemo, pregovori oko toga će konačno, za koji dan početi.


PRIMEDBE NUNS NA PREDLOG ZAKONA O INFORMISANJU
Predložene značajne izmene

   Izvršni odbor Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) smatra da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju, koji je po hitnom postupku upućen u skupštinsku proceduru, mora pretrpeti značajne izmene da bi odgovorio nameri zakonodavca da se uredi medijska sfera. Uvereni smo da bi Predlog zakona bio mnogo primereniji da je kreiran u otvorenim konsultacijama sa novinarskim udruženjima, medijskim asocijacijama i ekspertima za javno informisanje, ističe se u današnjem saopštenju NUNS. Pošto je javna rasprava pre uobličavanja Predloga zakona izostala, NUNS primedbama na taj tekst želi da učestvuje u njegovom poboljšavanju. Smatramo nedopustivim različit tretman medijskih kuća od drugih privrednih društava uvođenjem obaveznog osnivačkog kapitala, navodi NUNS u saopštenju i dodaje da su, sledstveno tome, nepotrebne i kazne predviđene u slučaju da se taj kapital umanji. U saopštenju NUNS napominje i da bi trebalo preispitati osnovanost odredbi koje se odnose na rad medija, ukoliko dođe do blokade računa, kao i predviđenih sankcija u slučaju blokade. Neopravdano je, smatra NUNS, da se osnivačima javnog glasila zabranjuje prenošenje i drugi način raspolaganja pravom na javno glasilo ili pravo na izdavanje javnog glasila, jer to praktično onemogućava promet svojine. Saglasni smo da bi kazne za nepoštovanje zakonskih odredaba kojima se precizira obavljanje novinarske profesije trebalo pooštriti u odnosu na postojeće, ali predložene novčane kazne za te prekršaje smatramo neprimereno visokim. Prema stavu NUNS, trebalo bi utvrditi iznose koji će uticati na pojačanu odgovornost medija, ali neće ugrožavati istraživačko novinarstvo i opstanak javnih glasila.
   Saglasni smo sa namerom da se sačini registar štampanih glasila kojim će se obezbediti transparentnost vlasništva i smanjiti rizik zloupotrebe medija. Istovremeno, dodaje NUNS, ostajemo pri ranijem stavu da se transparentnost vlasništva mora regulisati već najavljenim posebnim zakonom o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji. Podržavamo odredbe Predloga koje se odnose na obustavljanje distribicije i prava osnivača javnog glasila, ukoliko je distributer obustavio distribuciju glasila iz neekonomskih razloga, navodi NUNS. Izvršni odbor NUNS poziva Ministarstvo kulture kao resorno zaduženo za medije, Vladu Srbije kao predlagača zakona, Odbor Skupštine Srbije za informisanje i kulturu, sve poslaničke grupe i poslanike da uvaže primedbe i amandmane ili na drugi način doprinesu da Predlog zakona bude prihvatljiv za javnost i medije.
SKUPŠTINA SRBIJE
Usvojen zakon o udruženjima

   Skupština Srbije usvojila Zakon o udruženjima, kojim se prvi put celovito uređuje položaj i delovanje ne samo domaćih, već i stranih udruženja na teritoriji Srbije.
   Zakonom je predviđeno da udruženja mogu da osnuju najmanje tri pravna ili fizička lica, a njihova registracija neće biti obavezna, sem ako udruženja ne žele da imaju svojstvo pravnog lica.
  Prema tom zakonu, registracija će biti potrebna ako udruženja žele da kao pravni subjekti učestvuju u pravnom prometu, a registri udruženja vodiće se u Agenciji za pravne registre.
Državni organ može odbiti da registruje udruženje samo u zakonom i Ustavom predviđenim situacijama, a, prema zakonu, jedino će Ustavni sud moći da zabrani rad udruženja.
   Prema očekivanjima nadležnih, usvajanjem tog zakona biće u potpunosti liberalizovan sistem udruživanja građana.
Udruženja, pored fizičkih i pravnih lica, mogu da osnivaju i maloletna lica.
Po ovom Zakonu, udruženja mogu da stiču imovinu na svaki zakonom dozvoljeni način.
Uređuje se status stranih udruženja, koja, uz prethodni upis u registar stranih udruženja, mogu da obavljaju delatnost na teritoriji Srbije, pod uslovom da njihova delatnost nije u suprotnosti sa pravnim poretkom zemlje.
   Poslanici su prethodno usvojili i zakone o regionalnom razvoju, o kontroli državne pomoći, o obaveznom osiguranju u saobraćaju, o izmenama i dopunama zakona o investicionim fondovima i o zaštiti konkurencije.Povratak na vrh strane

ŠTA SADRŽI NOVA ODLUKA O BESPLATNOJ VOŽNJI U AUTOBUSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
Socijalno-zdravstveni kriterijum u prvom planu

   • Umesto bezuslovnog korišćenja prava na besplatnu lokalnu autobusku vožnju svih lica starijih od 65 godina, to pravo moći će ubuduće da koriste samo najsiromašniji, teški invalidi, lica na hemodijalizi i drugi najteži bolesenici • Do septembra najavnjena izmena i novousvojene Odluke kojom će se besplatna autobuska vožnja detaljnije regulisati

   Na petnaestoj sednici Skupštine grada Kraljeva, održanoj 20. juna, doneta je nova Odluka o besplatnoj vožnji u autobuskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva.  Za razliku od lica starijih od 65 godina koji su ranije besplatnu autobusku vožnju mogli da koriste na području grada bez izuzetka, ovog puta, umesto starosnog, uvedeni su pre svega materijalno-socijalni i zdravstveni kriterijumi kao odlučujući.
   Prema članu 2 ove Odluke  tako se, u prvom redu,  "pravo na besplatan prevoz u autobuskom lokalnom saobraćaju priznaje licima pod uslovom da su vojni invalidi od prve do šeste grupe invalidnosti, civilni invalidi rata, slepa lica sa pratiocem, distrofičari sa pratiocem i invalidi rada prve kategorije sa telesnim oštećenje od prve do šeste grupe".
   U drugoj grupi, pravo na ovaj besplatan prevoz priznaje se licima pod uslovom da su "lica sa cerebralnom paralizom sa pratiocem, mentalno nedovoljno razvijena lica (umerena, teža i teško retardirana), lica starija od 65 godina bez ličnih primanja, kao i penzioneri stariji od 65 godina čija je penzija manja od minimalne zarade u Republici Srbiji, korisnici materijalnog obezbeđenja stariji od 60 godina, gluvonema lica i lica na hemodijalizi".
U odnosu na prethodnu Odluku, pored toga što nema odredbe o bezuslovnom pravu na besplatnu vožnju svih lica starijih oid 65 godina, u obrazloženju predloga nove Odluke kao nove kategorije navedena su "lica starija od 65 godina bez ličnih primanja, penzioneri stariji od 65 godina čija je penzija manja od minimalne zarade u  Republici Srbiji, korisnici materijalnog obezbeđenja stariji od 60 godina, gluvonema lica, kao i lica na hemodijalizi".
   Prema tekstu Odluke, nabrojana lica pravo na besplatan prevoz ostvaruju samo po jednom osnovu pod uslovom da imaju prebivalište poslednjih šest meseci na teritoriji grada Kraljeva i da to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
   Besplatan prevoz po ovoj Odluci "priznaje se u neograničenom broju putovanja u lokalnom saobraćaju, od mesta stanovanja do administrativnog centra i povratak do mesta stanovanja" na osnovu legitimacije koja sadrži "ime i prezime korisnika, dan, mesec i godinu rođenja, adresu prebivališta i fotografiju". Odlukom je regulisano i da legitimaciju za besplatnu vožnju izdaje preduzeće sa kojim grad Kraljevo zaključi ugovor o besplatnom prevozu i da se izdaje na osnovu uverenja nadležnog organa Gradske uprave. Legitimacija važi za godinu za kjoju je izdata, odnosno za godinu za koju je overena, ili za mesec za koji je overena.
   Ispunjenje uslova za besplatnu vožnju u lokalnom autobuskom saobraćaju utvrđuje nadležna služba Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kraljeva, a pravo na besplatan prevoz prestaje preseljenjem na teritoriju druge opštine-grada ili smrću korisnika, dok se o promenama koje su od bitnog uticaja za priznavanje prava prijava podnosi u roku od 15 dana od dana nastanka. Evidenciju podnetih prijava za izdavanje uverenja vodi organ uprave nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite grada Kraljeva.
   Odlukom je propisano i da se visina naknade na ime troškova besplatnog lokalnog autobuskog prevoza lica koja imaju na to pravo, uslovi pružanja usluga, način njihovog plaćanja i druga prava i obaveze za svaku godinu utvrđuju ugovorom između grada Kraljeva i preduzeća koje vrši autobuski prevoz, a a da se sredstva za pokriće ovih troškova obezbeđuju budžetom grada Kraljeva.
   Ova Odluka, inače, stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kraljeva". Podsetimo da povodom predloga te Odluke nije prihvaćen amandman odbornika Marka Krndije da se besplatan prevoz obzbedi svim penzionerima čije su penzije manje od 20.000 dinara, kao i više radnih zaključaka, ali je  nagovešteno da će se do septembra pripremiti novi tekst Odluke kojim će besplatnim prevozom biti obuhvaćene i neke kategorije učenika i drugih lica, a eventualno povećanje sredstava za ovu namenu obezbediti rebalansom budžeta grada.


ZAŠTITA PROTIV SRČANIH OBOLJENJA
Kapljicom protiv pritiska

   Zaštita protiv srčanih oboljenja koju pruža umereno konzumiranje alkohola sada je proširena i na osobe sa povišeniom krvnim pritiskom.
Dugo smatrani kao sredstvo koje reducira rizik od srčanih oboljenja i srčanog i moždanog udara, vino i druga alkoholna pića možda poseduju svojstva koja sprečavaju stvaranje ugrušaka i u krvi povećavaju nivo takozvanog "dobrog holesterola". U toku istraživanja ustanovljeno je da osoba s hipertenzijom koja umereno pije (jedno ili dva pića dnevno) za 44 odsto manje je izloženo riziku da će umreti od srčanogn udara od osobe s povišenim pritiskom ali koja uopšte ne pije. Zasnovana na petogodišnjem istraživanju ponašanja 14.126 lekara, Studija zdravstvenog stanja lekara zaključuje da je u celini za 28 odsto manji rizik da će "umereni konzumenti alkohola" među lekarima s hipertenzijom umreti od srčanog ili moždanog udara od onih koji imaju pritisak ali ne piju - sve dok konzumiranje ostane u kategoriji "umerenog". Relativno korisno dejstvo alkohola pokazalo se i među pripadnicima kategorije "lakih pijača" koji konzumirajujedno do šest pića nedeljno ali sve dok ispijanje ostaje umereno smanjuje se rizik smrtnosti. Imaju li se u vidu i druga istraživanja u kojima je zaključeno da bi pića mogla biti korisna po nečije zdravlje,naučnici sa Kardiološke i Ginekološke klinike u Bostonu upozoravaju da konzumiranje alkohola može biti "kontraindikativno" za pacijente sa obolelom jetrom, srcem i preterano gojazne.
  "Kako bilo da bilo, pacijenti sa hipertenzijom koji su u stanju da se obuzdaju i ostanu 'laki' do 'umereni' konzumenti alkohola nemaju nikakvog razloga da menjaju svoj način života i eliminišu dokazano korisnu naviku" - savetuje šef tima istraživača Majkl Gacijano u studiji objavljenoj u stručnom američkom časopisu "Arhiv interne medicine".
   Postoje različiti faktori rizika za kardiovaskularne bolesti koji su osnovni uzrok smrti u SAD ali najnovija otkrića stavljaju pod znak pitanja vladajuću preporuku Asocijacije američkih kardiologa koji pacijentima sa hipertenzijom najstrože zabranjuju konzumiranje alkohola -zaključuje se u studiji.
STATISTIKA
Cene veće 8,3 odsto

   Cene proizvoda i usluga u junu su, u odnosu na isti mesec prošle godine, povećane su za 8,3 odsto, a u odnosu na decembar 2008. za sedam odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prema indeksu potrošačkih cena, u odnosu na maj ove godine, cene su u junu ostale proseku na istom nivou. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga, u junu je, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen u grupama komunikacije (2,1 odsto), transport (1,7 odsto) i obrazovanje (1,5 odsto), dok je u grupi hrana i bezalkoholna pića zabeležen pad cena od jedan odsto. U saopštrenju se navodi da se cene ostalih proizvoda i usluga nisu bitnije menjale.Povratak na vrh strane

U DVA KRALJEVAČKA NASELJA ZATVORENI VRTIĆI
Na upis u obdanište čeka više od hiljadu dece

   • Jedino obdanište u Mataruškoj Banji, koja je jedno od najvećih prigradskih naselja Kraljeva, zatvoreno je, a roditelji 120 mališana, upućeni su da decu vode u obdanište u naselju Kovači, gde je u nekoliko prostorija već smešteno više dece nego što to propisi dozvoljavaju. Vrtić je zatvoren jer je kanalizacija zapušena, pa su fekalije počele da izlaze iz lavaboa i WC-školjki.

   Zatvaranjem obdaništa u Mataruškoj Banji sva naselja na desnoj obali Ibra gde ima više od 1.000 dece koja čekaju na upis, spala su na jedan vrtić. Proletos je u Ribnici, najvećem naselju uz Žiču i Matarušku Banju izgorelo obdanište "Zvezdani gaj". Deca iz tog vrtića prebačena su u dva gradska obdaništa, koji inače kubure sa prostorom. Po svemu sudeći, sada će ista sudbina zadesiti i roditelje iz osam kilometara udaljene Mataruške Banje koji će decu sada morati da vode u grad.
   - Samo su nam rekli da decu narednog dana ne dovodimo u vrtić, a onda smo, kada smo došli da se raspitamo do kada, šta da radimo i koji su alternativni vrtići, na vratima zatekli zalepljenu poruku da decu vodimo u Koveče. Tamo nema mesta ni za mališane koji su redovno upisani, pa nas sedmoro roditelja vodimo decu u taj vrtić, a ostali se snalaze - kaže Ivan Marković, jedan od roditelja.
Vrtić u Mataruškoj Banji je godinama podstanar RH centra "Agens". Pre tri godine Skupština Kraljeva odobrila je 17 miliona dinara za izgradnju novog vrtića u banji. Od tog posla nije bilo ništa jer su pare preusmerene na izgradnju mosta na Ibru. Mataružani su dobili objašnjenje da je zapelo oko placa za vrtić.
   - Problem sa placem je rešen i sada ulazimo u proces dobijanja akta o urbanističkim uslovima, potom sledi izrada idejnog i glavnog projekta, pa potom tender i gradnja, premda moram da primetim da u ovom slučaju grad na sebe preuzima više obaveza no što to zakon propisuje - kaže Aleksandra Sretović, direktorka Direkcije za planiranje i izgradnju grada Kraljeva.
   Po rečima naše sagovornice, i renoviranje vrtića u Ribnici koji bi privremeno dok nadležne inspekcije ponovo ne otvore vrtić u Mataruškoj Banji mogao da prihvati deo dece, u nadležnosti je Ministarstva za prosvetu.
   Zašto već pola godine uprkos protestima roditelja iz ovog dela grada nije započeto renoviranje vrtića "Zvezdani gaj" i šta će biti sa decom iz Mataruške Banje, od direktorke Dragane Mitić Glavonjić nismo uspeli da saznamo jer je za razliku od lokalnih medija koji su o situaciji u Mataruškoj Banji dobili zvaničnu izjavu, za "Blic" je ona bila službeno odsutna.
Srbo Trifunović, BLICPovratak na vrh strane


PREREGISTRACIJA AUTOMOBILA SA STRANIM TABLICAMA
,,Crnogorci'' žure, a carina kasni

   • Sve su duži redovi za preregistraciju automobila sa inostranim tablicama i sada je već sasvim izvesno da će, ako se rok ne produži, mnogi ostati bez domaćih tablica

   - Danima vlasnici automobila sa inostranim tablicama, kod nas popularno zvani, ,,crnogorci'', čekaju u redovima. Kolone su, recimo, sa obe strane Ibarske magistrale, a ispred carinske ispostave na periferiji Kraljeva, kilometarske. Povećana je i nervoza, nema dana bez svađa i tuče, razbijenih noseva i oštećenih automobila od izliva besa na na tuđe, nedužne četvorotočkaše...Zbog svega  tamo su česte i intervecije policije... Od carinika, zbog zabrane neovlašćenog kontakta sa medijima, jedva doznajemo da oni u Kraljevu dnevno pregledaju i obrade papire za oko 400 vozila. Do sada ih je ovde ukupno oko osam hiljada spremno za preregistraciju i redovi tek predstoje pred šalterima MUP-a. Mi smo tražili da se omogući preregistracija vozila nabavljenih na tržištu tada iste države, odnosno iz Crne Gore - kaže za “Ibarske novosti” Nenad Nerić, predsednik Udruženja vlasnika automobila sa crnogorskom registracijom. - Ali je Vlada, tu preregistraciju dozvolila i za vozila uvezena iz bilo koje države do početa 2008. godine. Dakle, uz priznavanje istih prava građana tada jedne države to pravo priznato je i onima koji su potpuno nelegalno uvezli automobile, recimo iz Nemačke, Italije... starije od 2000, godine,  iako je bila na snazi zabrana uvoza takvih vozila bez ,,euro 3'' motora. I, sada vlasnici koji su, kršeći tada propise, ipak, uvezli starije automobile, ovih dana nekako pribavljaju ovlašćenja za upravljanje vozilom, navodno tamo izdata 2006. i 2007 godine. Tako se broj vozila za preregistraciju skoro dvostruko povećao. Mi smo procenjivali da ih ima oko 40 hiljada, a sad ih je, sigurno, oko 70 hiljada u Srbiji.
Od našeg sagovornika, a i samih vlasnika vozila doznajemo da i cena preregistracije, iz dana u dan  “skače''. Nekoliko njih, koji čekaju u redu, a ne žele da im pominjemo ime, tvrde carinici koji su ovlašćeni da procenjuju vrednost vozila, u početku su se pri proceni držali cena sa instranog tržišta, ali su poslednjih dana ,odozgo', valjda zbog manjeg priliva novca od planiranog, dobili nalog da procene uvećaju, pa, recimo, vrednost automobila ,,golf trojka'' sada iznosi hiljadu, a bila je oko 600 evra. Zato onaj ko je ,,okasnio'' sada na taj automobil mora platiti 327, 5 evra, znatno više nego pre nekoliko dana. Vlasnici ovih vozila se žale i na povećanje cena špediterskih firmi, kod kojih obrađuju dokumentaciju. U početku je, tvrde, to bilo 50, a sada je 150 evra po vozilu.
No, u pojedinim špediterskim kućama u Kraljevu od juče već smanjuju prijem ,,klijenata'' ne želeći da snose odgovornost za evenetualno nezavršen posao. Naime, kako su nam objasnili, oko pomenute preregistracije postoje dva carinska postupka. Prvo se radi takozvana “skraćena deklaracija'' i sa tim papirom vlasnik čeka u redu radi pregleda vozila od carinika, a posle toga se radi konačna uvozna carinska deklaracija. Međutim, od jednog do drugog postupka, primera radi, carina u Kraljevu kasni deset dana i tek pre par dana su izdavani svi papiri za vozila pregladana 2. jula...
Dakle, onaj ko preda danas posao ne stiže da obavi do 21 jula, datuma koji  je Vlada odredila kao krajnji rok, osim ako se, što zbog građana što zbog punije državne kase, taj rok, bar nekoliko dana ne produži...
- Za sada, ipak, do nas nije stigla ni glasina da će se to desiti, pa će znatan broj ,crnogopraca' ostati sa istim tablicama, ali u garažama - ističe Nenad Nerić.


UGOVORI SA 17 KOMPANIJA
Podsticaj za proizvodnju sportskih aviona

  Potpredsednik Vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić potpisao je danas ugovore, o dodeli finansijskih sredstava za podsticaj direktnih investicija, sa 17 kompanija koje će investirati u Srbiju 127 miliona evra i zaposliti oko 2400 ljudi. Dinkić je, na konferenciji za novinare, posle uručivanja ugovora predstavnicima kompanija, rekao da će na jesen biti nastavljena dodela sredstava kao pomoć kompanijama za modernizaciju i ulaganje u nove pogone. On je naveo da će u narednom periodu biti dosta stranih ulaganja u Srbiju iz oblasti automobilske industrije, pre svega proizvodnje auto delova, dok se domaće kompanije uglavnom opredeljuju za prehrambenu industriju. Prema njegovim rečima, u ovom krugu sredstva je dobila i kraljevačka kompanija koja se opredelila za proizvodnju sportskih aviona. Dinkić je rekao da će jenjavanjem finansijske krize i oporavkom privrede domaća preduzeća sve više ulagati u oblasti koje su prednost domaće industrije, a to je, pre svega prehrambena industrija, ali i informatika. "Vidimo svetlo na kraju tunela. Očekujemo početak oporavka srpske privrede od četvrtog kvartala ove godine. Sledeća godina će biti godina oporavka, a onda, verujem, da će 2011. godina biti godina privrednog razvoja", rekao je Dinkić. On je rekao da očekuje da će sledeće godine početi seoba nekih industrija iz razvijenih zemalja, gde su visoki troškovi proizvodnje, u Srbiju.
   Direktorka Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) Vesna Perić rekla je da su u osmom prijavnom ciklusu dobili zahteve od 31 kompanije za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj direktnih investicija iz budžeta Ministarstva ekonomije. Ona je rekla da je stručna komisija odborila 17 aplikacija, i to četiri međunarodne i 13 domaćih, a realizacija ovih ugovora će omogućiti investicije u ukupnoj vrednosti od 127, 3 miliona evra u 15 opština u Srbiji. Prema njenim rečima, za ove svrhe iz budžeta izdvojeno je oko devet miliona evra.
   Izvršni potpredsednik kompanije "Leoni" Helmut Cajnder, koja je kupila fabriku Fijaz u stečaju, rekao je da su pre tri meseca potpisali sporazum i memorandum o razumevanju sa opštinom Prokuplje, gde nameravaju da ove godine otvore 200 novih radnih mesta i ulože 15 miliona evra, a u narednom periodu da zaposle još 1200 radnika.
   On je naveo da se ova kompanija bavi proizvodnjom žice i proizvoda od žice i da žele da svoje poslovanje prošire i u Srbiji, zato što ima kvalifikovanu radnu snagu, a kompaniji je potreban i pristup Centralnoj Evropi, gde je sedište velikog broja njihovih klijenata.Povratak na vrh strane
       TOKOM JUBILARNOG 20-TOG VESELOG SPUSTA NA IBRU
Reciklirano dvadeset hiljada limenki!

   • Na ovogodišnjem 20. jubilarnom "Veselom spustu", Apatinska pivara, članica Anheuser-Busch InBev-a, u okviru svoje društveno odgovorne strategije, zajedno sa strateškim partnerom Recanom, već drugu godinu za redom sprovela je akciju recikliranja pod nazivom "Reciklirajte i Vi" i tokom ovogodišnjeg “Veselog spusta” sakupljeno je oko 20.000 limenki, odnosno oko 280 kilograma aluminijuma i ukupno oko 500 kilograma otpada za reciklažu

   Bez obzira na kišovit dan i manji broja spustaša, ovi rezultati recikliranja prevazišli su prošlogodišnji učinak od 15.000 prikupljenih limenki i time sačuvali dve tone sirove rude, kao i oko četiri megavata struje struje!
   - Kao kompanija koja veliku pažnju pridaje društveno odgovornom poslovanju, pokrenuli smo akciju "Reciklirajte i Vi!" sa ciljem da podignemo svest u javnosti o značaju recikliranja i energetsklim uštedama koje ono donosi. Veliko nam je zadovoljstvo što smo ove godine, zajedno sa nekoliko hiljada spustaša u oko sto čamaca, uspeli da prikupimo ukupno oko 500 kg otpada za recikliranje i time nadmašimo prošlogodišnji učinak akcije. Rezultati akcije "Reciklirajte i vi" za nas predstavljaju najveći dokaz da je u Srbiji sve jača svest kod najšire javnosti o važnosti očuvanja životne sredine - ističe menadžer Apatinske pivare Jelena Brajović.
   - Naša manifestacija koja beleži kontinuitet od dve decenije održavanja, obogaćena je akcijom recikliranja limenki, jer sada svi učesnici manifestacije pored dobrog provoda, uz mali napor koji izuskuje odlaganje limenki i drugog otpada za reciklažu, svojim ličnim primerom pružaju veliki doprinos očuvanju prirodnog bogatstva Srbije. Svakako ćemo i u buduće nastaviti uspešnu saradnju kroz akciju "Reciklirajte i Vi" kako bismo zajedničkim snagama očuvali Ibar i za naredne spustove - kaže Branko Simović, direktor manifestacije "Veseli spust".
   Tokom spusta, svim učesnicima podeljene su odgovarajuće kese za recilažu i odlaganje limenki, dok su na cilju postavljena dva Recan reciklažna ostrva gde se realizovala primarna selekcija ambalažnog otpada. Istovremeno, organizatori Veselog spusta, zajedno sa predstavnicima Apatinske pivare i Recana prikupljali su iskorišćene limenke i drugi otpad od učesnika i sa rečne obale. Svih 20.000 limenki će biti reciklirano i već u roku od dva meseca ponovo naći na policama samoposluga.
   Podsećamo, Apatinska pivara je zajedno sa svojim zaposlenima obeležila svetski Dan zaštite životne sredine, čuvajući, reciklirajući i redukujući sredstva koja koristi u svakodnevnom poslovanju. Apatinska pivara podržala je ovu akciju sa ciljem da ličnim primerom, polazeći od svojih zaposlenih, ukaže na važnost zaštite životne sredine. Apatinska pivara će i u 2009. godini, nastojati da podstakne mlade na odgovorno ponašanje prema sebi i drugima. Takođe, trudiće se da putem svojih akcija što većem broju ljudi ukažu na činjenice kao što su struja koja se sačuva reciklirajući samo jednu aluminijumsku limenku može poslužiti da vaš računar radi tri sata, reciklaža aluminijuma se smanjuje zagađenje voda za 97 posto, aluminijumske limenke se sto odsto recikliraju u novu aluminijumsku limenku beskonačan broj puta a da ništa ne izgube na kvalitetu, dok hiljadu kilograma recikliranog lima štedi devet godina energije jednog domaćinstva!
   Pokretanjem ove akcije Apatinska pivara, zajedno sa organizatorima "Veselog spusta" na Ibru, nastoji da doprinese jačanju svesti kod svih posetilaca o važnosti očuvanja prirodnog ambijenta reke Ibar kako bi se u njenim čarima uživalo i narednih godina. Takođe, akcija ima za cilj da podigne svest kod mladih i podseti javnost o značaju recikliranja i energetskim uštedama koje ono donosi.

O APATINSKOJ PIVARI
Apatinska pivara je lider u proizvodnji piva u Srbiji, sa operativnim proizvodnim kapacitetom od 4.000.000hl godišnje i 900 zaposlenih u pivari u Apatinu, stovarištima širom Srbije i poslovnom sedištu u Beogradu. Osnovana je 1756. godine, a 2003. godine tradicija duga 250 godina obogaćena je međunarodnim iskustvom vodeće svetske pivarske grupe Anheuser-Busch InBev. Anheuser-Busch InBev je javna kompanija sa sedištem u Luvenu u Belgiji i ima portfolio od preko 200 brendova u više od 30 zemalja sveta i oko 120.000 zaposlenih. Apatinska Pivara, kao kompanija okrenuta potrošačima i vođena prodajom, pažljivo je odabrala portfolio proizvoda koji uključuje među potrošačima omiljene “Jelen pivo:”i “Nikšićko pivo”, “Apatinsko pivo i “Pils lajt”, kao i prave svetske ikone među brendovima piva kao što je “Beks”, “Stela artoa” i “Lewinbru”.Povratak na vrh strane


U ZGRADI SKUPŠTINE GRADA, U NEDELJU, 19. JULA, SA POČETKOM U 12 SATI
Inicijalni sastanak Komore mladih Kraljeva

   U nedelju, 19. jula, sa početkom u 12 sati, u prostorijama zgrade Skupštine grada Kraljeva, održaće se prvi,   inicijalni sastanak za osnivanje Komore mladih Kraljevo. Sastanku će prisustvovati članovi Upravnog odbora Komore mladih Srbije, mladi preduzetnici Kraljeva, kao i odgovorni predstavnici lokalne uprave i Regionalne privredne komore u ovom gradu.
Osnovni cilj ovog skupa je da se inicira osnivanje Komore mladih Kraljevo i na taj način omogući mladim liderima i preduzetnicima iz ovog kraja da se lično usavršavaju i umrežavaju sa sebi sličnim članovima širom Srbije i sveta, kako bi kreirali pozitivne promene u svom okruženju.
Komora mladih (JCI - Junior Chamber International) je Međunarodna federacija mladih lidera i preduzetnika koja je prisutna u 110 zemalja na svim kontinetima i okuplja preko 200.000 članova. U Srbiji postoji od 2003. godine i trenutno su aktivne lokalne komore mladih u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Nišu, Valjevu, Brodarevu, Leskovcu i Kruševcu.
Misija Komore mladih Srbije je da doprinese napretku globalne zajednice, omogućavajući mladim ljudima da razviju svoje liderske sposobnosti, socijalnu odgovornost i preduzetništvo i da kreiraju zajednicu, neophodnu za stvaranje pozitivnih promena. U prethodnoj godini Komora mladih Srbije zabeležila je izuzetne uspehe po pitanju rasta i razvoja, te je na Svetskom kongresu JCI, koji je održan u Nju Delhiju krajem godine, proglašena za najbolju JCI nacionalnu organizaciju u 2008. godini.
Na nedeljnom okupljanju u Kraljevu, nakon uvodne prezentacije Komore mladih Srbije i predstavljanja planova za naredni period, uslediće prvi, inicijalni sasatanak ove organizacije u gradu Kraljevu. Ovakav način prezentacije aktivnosti komora maldih, pod nazivom BNE (Business Netnjorking Event), je standardizovan način upoznavanja preduzetnika i menadžera, gde svaki sagovornik ima na raspolaganju 90 sekundi da se predstavi i razmeni vizit karte, a potom menja stolicu i prelazi na sledećeg sagovornika. Na taj način, za svega 60 do 90 minuta upoznaju 20 do 30 potencijalnih poslovnih partnera.
Inicijalni sastanak Komore mladih u Kraljevu održava se u organizaciji Regionalne privredne komore Kraljevo, grada Kraljeva i Komore mladih Srbije čiji je predsednik Igor Perić i potpisao poziv za ovaj skup.


DONETA UREDBA O VOĐENJU EVIDENCIJE
Obezbeđivanje uslova za zaštitu ličnosti

   Vlada Srbije donela je Uredbu o obrascu i načinu vođenja evidencije predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, objavljeno je u novom Službenom glasniku.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je agenciji Beta da je donođenje uredbe bitan uslov da poverenik počne da radi svoj posao i da je stvorena osnovna pretpostavka za donošenje Registra zbirki podataka.
Prema njegovim rečima, donošenje Uredbe predviđeno je članom 48 koji obavezuje sve osobe koje rukovode podacima o ličnosti, odnosno sva pravna i fizička lica, koja se bave obradom.
Zakon o zaštiti podataka ličnosti stupio je na snagu 1. januara, a kako je istakao Šabić, Vlada Srbije trebalo bi da donese i Uredbu o merama zaštite posebno osetljivih podataka koja je, neophodna i za koju je potrebno mišljenje poverenika.
"Zakonom je predviđeno donošenje četiri podzakonska propisa od kojih dva donosi poverenik a dva vlada. Poverenik je doneo akte za koje je nadležan u zakonskom roku, ali Vlada nažalost nije", istakao je Šabić.
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti uređuje zaštitu, obradu i korišćenje podataka o ličnosti i obezbeđuje pravo na privatnost.
Zakonom je uređeno da poverenik za informacije od javnog značaja nadzire njegovo sprovođenje i ubuduće će se zvati poverenik za informacije i zaštitu podataka o ličnosti.
Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svima pod jednakim uslovima.
Organ vlasti može obrađivati lične podatke neke osobe i bez njenog pristanka ukoliko je to neophodno za ostvarivanja interesa bezbednosti, vođenja krivičnog postupka, zaštite ekonomskih interesa države, zaštite zdravlja, prava i sloboda i drugog javnog interesa.Povratak na vrh strane

IZ ZAVODA ZA POLJOPRIVREDU "IBAR" KRALJEVO
Apel za sprovođenje protivpožarnih mera

   • Posebno upozorenje poljoprivrednicima i drugim građanima da tokom žetve preduzmu sve neophodne mere zaštite od požara, jer će poljoprivredni inspektori preduzimati kaznene mere na terenu protiv onih koji pale strnjišta • Stručnjaci Zavoda "Ibar" ukazuju na višestruke koristi od zaoravanja žetvenih i drugih biljnih ostataka, pre svega za podizanje kvaliteta zemljišta i njegove buduće obrade

   Stručne službe Zavoda za poljoprivredu "Ibar" Kraljevo skreću pažnju na neophodnost sprovođenja mera protivpožarne zaštite tokom žetve i drugih radova na njivama. One obaveštavaju građane, posebno poljoprivrednike, da ne spaljuju biljne ostatke tokom žetve žitarica i kosidbe i skidanja ostalih useva i da ne uništavaju useve, sadnice i stabla. Republički poljoprivredni inspektori će ovih i narednih dana pojačati inspekcijski nadzor na terenu i protiv svih koji pale strnjišta i druge biljne ostatke preduzimati kaznene mere.
   "Potrebno je sprovesti mere zaštite od požara tokom žetve, proveriti tehničku ispravnost mehanizacije, opremiti je vatrogasnim aparatima, izduvne grane opremiti hvatačima varnica, obezbediti vodu za gašenje požara na mestu žetve, traktore opremiti plugovima za presecanje požara. Paljenje strništa zabranjeno je članom 28 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srbije. Spaljivanje žetnih ostataka dovodi do ugrožavanja bezbednosti i izazivanja požara, gubitka sintetisane organske materije i ubrzanog opadanja sadržaja humusa.
   Neophodno je zaoravati žetvene ostatke, vratiti zemljištu barem deo onoga što je usev iz njega izneo. Zaoravanjem žetvenih ostataka obezbeđuje se bolje primanje i čuvanje vlage, uništavanje ponekih korova, provociranje rasta semena korovskih biljaka, formiranje mrvičaste strukture i biološke zrelosti zemljišta, kao i lakša i kvalitetnija osnovna obrada uz smanjenu potrošnju pogonskog goriva", kaže se između ostalog u saopštenju iz ovog Zavoda.
   Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obartiti Zavodu za poljoprivredu "Ibar" Kraljevo na telefon 315-053 i 315-054 ili ličnim dolaskom u stručne službe.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

VRNJAČKA BANJA DOMAĆIN HILJADAMA UČESNIKA IZ SRBIJE, MAKEDONIJE, SLOVENIJE, ITALIJE, TURSKE, MALEZIJE, BRAZILA I DRUGIH ZEMALJA - piše Bojana Milosavljević
Dečji karneval za ceo svet

   Prošle nedelje uveče (12. jula) u centru Vrnjačke Banje otvoren je tradicionalni 5. međunarodni "Vrnjački karneval". Tokom nedelje svetkovine banjski Turistički centar najavio je čak više od 60 programa za koje će publika,  domaćini i gosti, svakako naći neki događaj po meri i interesovanju. Među dvadesetak hiljada posmatrača na čuvenoj banjskoj promenadi tokom otvaranja "Vrnjačkog karnevala" bilo je i takvih gostiju koji su priznali da  odmor u ovom turističkom biseru Srbije uklapaju baš sa ovom manifestacijom. Prijemčivo lepe veze sa mnogim delovima sveta, kao prezentacija etničkog, kulturnog i umetničkog nasleđa, glavni su cilj ove velike smotre pesme, plesa i šarenila i veliki novi poen naših komšija Banjčana.
 Glavni događaj karnevala ostavljen je za kraj, u nedelju, 19. jula, kada će kostimirani učesnici prošetati u povorci čitavom glavnom ulicom. Ovu "pevajuću i igrajuću reku" sačinjavaće tri po hiljade učesnika iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Italije, Turske, Malezije i Brazila.LIKOVNI DOGAĐAJI - GALERIJA "MARŽIK"
Izložba slikara i pesnika

  Zvonko Pavličić (Peć, 1960) predstaviće se u utorak, 21. jula, kraljevačkoj likovnoj publici u galeriji ULU "Vladislav Maržik."  Samostalna izložba ovog umetnika biće otvorena u 20 časova. Pavličićeva biografija je zanimljiva i bogata, tim pre što je reč o multidisciplinarnom umetniku, koji se osim slikarstvom, bavi i kritikom, pedagoškim radom, ali i poezijom.
   Zvonko Pavličić diplomirao je istoriju umetnosti u Skoplju (Makedonija), a slikarstvo u Prištini, na čijoj je Akademiji umetnosti i magistrirao. U zvanju docenta radi na Građevinsko - arhitektonskom fakultetu Prištinskog univerziteta. Istovremeno se bavi i likovnom kritikom. Pavličić je član ULUS - a i ULU "Vladislav Maržik" - Kraljevo, kao i Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. Samostalne izložbe imao u je u više srpskih gradova, dok je više od sto puta izlagao grupno. Imao je i nekoliko studijskih putovanja po zapadnoevropskim zemljama. Kao pesnik Pavličić je zastupljen u više antologija.    

SLIKARI U HENDIKEP CENTRU
U nedelju je završena četvorodnevna "Kraljevačka likovna kolonija" koju je u Hendikep centru, od 9. jula,  pohodilo dvadeset likovnih umetnika iz Kraljeva, osam iz Beograda i drugih srpskih gradova, kao i dva gostujuća iz Makedonije. Ovaj kulturni događaj koji se neprestano odvijao pred očima javnosti otvorili su dr Ljubiša Jovašević, zamenik gradonačelnika Kraljeva, Dragana Bojović, predstavnik ULU Srbije i Ivan Milunović, predsednik ULU "Vladislav Maržik." Osim Hendikep centra i "Maržika", kao organizatora, "Kraljevačku likovnu koloniju" pomogla je i lokalna samouprava.ARHEOLOZI U BIBLIOTECI KRALJEVA
O hrišćanstvu na okolnim prostorima

   Arheolozi Gordana Tošić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu i Dušan Rašković iz Narodnog muzeja u Kruševcu održali su krajem prošle sedmice u Narodnoj biblioteci "Stefan Prvovenčani" zanimljivo predavanje o arheološkim nalazima kao dokazima hrišćanskog života na široj teritoriji Kruševca, u dolinama južne i centralne Srbije, pobrđu Jastrepca i Goča, kao i planinskom masivu Kopaonika.
   Tokom višegodišnjih istraživanja  obrađeni su brojni lokaliteti i pronađeni artefakti o hrišanstvu kasne antike, srednjeg veka i savremenog doba, mada sistematska istraživanja ovih prostora tek predstoje. Prilozi proučavanju hrišćanskih motiva koje su predočili ovo dvoje arheologa zasniva se na podacima o izabranom materijalu u posedu Narodnog muzeja iz Kruševca, a to je do Kraljeva dospelo prilikom zajedničkog rekognosciranja terena i arheoloških istraživanja stručnjaka dveju ustanova - kruševačkog Muzeja i Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu.IZLOŽBA U SEPTEMBRU
,,Teslin čudesni svet elektriciteta"

   Prošle nedelje održana je sednica Izvršnog odbora Narodne tehnike i Saveza inženjera i tehničara Kraljeva na kojoj je razmatran izveštaj o radu u proteklom periodu. Na svečanom delu sednice, koji je bio posvećen godišnjici rođenja Nikole Tesle (153), dogovoreno je da se u septembru organizuje izložba pod nazivom ,,Teslin čudesni svet elektriciteta" . Izložba će biti organizovana prvenstveno za đake osnovnih i srednjih škola, trajaće sedam dana, a zamišljeno je da kustosi Muzeja prezentuju Teslina dostignuća na panoima i banerima. Nakon izložbe biće organizovana i svečana akademija povodom 130 godina našeg istaknutog naučnika Milutina Milankovića.Povratak na vrh strane


SPORT

VATERPOLO - OVOG VIKENDA STARTUJE DRUGA LIGA SRBIJE - piše Zoran Bačarević
Komšijski derbi u Vrnjcima

   • PVK Kraljevo ulogu favorita prepušta Goču i Valisu (Valjevo), a šansu za još jedan trijumf očekuje iz drugog plana

   Vaterpolisti PVK Kraljevo ovog vikenda ulaze u 17. takmičarsku sezonu, kada je u pitanju ,,prva", seniorska ekipa. Momčadija Tomislava Ćirića u prvom kolu ovog vikenda gostuje u Vrnjačkoj Banji gde se igra komšijski derbi sa Gočom. Biće to pravo otvaranje sezone, jer su u minuloj sezoni prošle 2008. godine Vrnjčani slavili u trećoj utakmici baraža sa minimalnih 5:6 i prekinuli niz trijumfa kraljevačkih vaterpolista u drugoligaškoj konkurenciji. Kraljevčani nisu igrali u najelitnijem takmičenju, Prvoj ligi Srbije iz jednostavnog, banalnog razloga, zatvoreni bazen u Kraljevu još uvek je mislena imenica, a ,,građen" je isključivo u predizbornim kampanjama, pre svega na lokalnom, gradskom nivou.
Ove 2009. godine Druga liga Srbije brojaće samo pet ekipa pošto je, posle Leskovca, otkazivanje u poslednjem času stiglo i iz Kruševca, pa Rasina ove godine neće biti rival Kraljevčanima, Goču, Valisu (Valjevo), Jagodini i Paraćinu. PVK Kraljevo će u prvom kolu ovog vikenda gostovati u Vrnjačkoj Banji, a pravu premijeru pokušaće da iskoriste da iznenade domaćina koji, po mišljenju trenera kraljevačkih vaterpolista Tomislava Ćirića, uz valjevski Valis, favorit brij jedan u ovogodišnjem prvenstvu.
- Uspeli smo da zadržimo kostur ekipe iz prošle godine pa nam je tako u klubu ostao golman Igor Kalnić i spoljni bek Aleksandar Stanković. U Kraljevo je došao takođe spoljni bek Aleksandar Pešterić iz kikindskog ŽAK-a, a iz Niša su stigli Dragan  Milošević (bek), Nikola Stevanović (takođe bek) a ostaje još jedan Nišlija, desno krilo Vukašin Stanković. Iz prošlogodišnje ekipe tu su još već prekaljeni igrači Bodrožić, Aleksić i Miloš Genčević. Za mesta u ekipi punom snagom konkurisaće i mlađarija rođena od 1993. do 1995. godine. Tomislav Ćirić (junior) Miloš Čavrilo, Aleksandar Bošnjak, Jovan Čabrilo i golman Nikola Kaljević. Ova generacija je bila peta u Srbiji na finalu koje je održano u Kikindi, a učestvovala je u ovogodišnjem prvenstvu 22 kluba. PVK Kraljevo je, uz beogradski Partizan i Niš, jedini klub koji ove godine nastupa sa pet ekipa, od pionira do seniora.
• Kako je protekao pripremni period i kakve su ambicije PVK Kraljevo ove godine u Drugoj saveznoj ligi?
- U zimskom periodu trenirali smo u Vrnjačkoj Banji gde smo bili u situaciji da igračima i plivačima ,,napunimo" dva autobusa. Topao maj i jun smo koristili da brusimo formu na Gradskom bazenu u Kraljevu a u završnici priprema imali smo četiri kontrolne utakmice. Prošlog četvrtka nam je gost u Kraljevu bila reprezentacija Japana koja je učestvovala na Univerzijadi u Beogradu i doživeli smo minimalni poraz od 12:13. Takođe smo odigrali čak tri utakmice sa Nišlijama a ukupan skor je 2:1 u pobedama za ekipu Niša.
   Što se tiče plasmana u ovoj sezoni u ovako ,,skraćenoj" ligi (prvi krug se završava 15. a borba za prvo mesto 24. avgusta) kada počinje baraž nismo u prilici da ,,jurimo" prvo mesto-ne samo što Kraljevo nema zatvoren bazen bez koga nema nastupa u Prvoj ligi. Ove godine ulogu favorita prepuštamo Goču iz Vrnjačke Banje i ekipi Niša, a mi ćemo priliku za najviši plasman tražiti iz drugog plana. Naravno, nećemo se ,,ustručavati" da zagorčamo život pre svega banjčanima sa kojim već deceniju gajimo zdrav rivalitet, kaže na početku još jedne sezone kraljevačkih vaterpolista u seniorskoj konkurenciji njihov učitelj, odnosno šef stručnog štaba Tomislav Ćirić.
   U PVK Kraljevo, gde kroz školu plivanja i takmičarske ekipe svih uzrasta prođe i do 500 dečaka i devojčica, devojaka i momaka izuzetno je brojna i naravno stručna trenerska ekipa-ukupno devet. Od toga petoro trenera je u ,,takmičarskom pogonu" a četvoro se brine o obuci (ne)plivača od kojih sr ,,vrbije" odnosno stvara takmičarska ekipa u vaterpolu i plivanju.SPORTSKI CENTAR IBAR U JEKU ,,SEZONE"
Hala i teren ,,pod obalom" u prvom planu

   Sportski centar Ibar nedavno je dobio novog direktora. Skupština grada Kraljeva imenovala je Zorana Milakića, diplomiranog inženjera mašinstva iz Kraljeva (55) za direktora SC Ibar u narednom četvorogodišnjem mandatu. Za razliku od svog predhodnika, Žarka Krivokapića, poznatog košarkaša i košarkaškog trenera, Zoran Milakić dolazi iz fudbala. Svojevremeno je,  sedamadesetih godina prošlog veka nosio dres kraljevačkih klubova, Metalca i Kablara a radnu karijeru ,,gradio'' je u Magnohromu. Za razliku od svog predhodnika koji je na čelu ustanove za fizičku kulturu Sportski centar Ibar bio punih 12 godina Milakić je ,,nasledio" 20 stalno zaposlenih radnika na održavnju brojnih sportskih objekata i stabilan izvor finansiranja-gradski budžet.
   Kako je izgradnja i održavanje sportskih objekata isključiva delatnost centra i naše pravo pitanje upućeno Zoranu Milakiću u prvom predsedavanju široj sportsoj javnosti novoimenovanog direktora bilo je formulisano u ,,tom pravcu".
- Juli je, po tradiciji, kada je u pitanju glavni sportski objekat koji Centar održava, Hala sportova, mesec rekonstrukcije i ,,šminkanja". Ove godine smo primorani da uradimo ,,generalku" u toaletima i svlačionicama koje koristi veliki broj ekipa, posebno košarkaških i odbojkaških u obe ,,kategorije". Oni su u izuzetno lošem stanju a tragovi ,,pražnjenja" sportista oba pola vidljivi su na svakom koraku. Od početka avgusta Hala sportova će ponovo biti na usluzi brojnim sportistima a klubovi će i dalje imati jedinstvenu privilegiju-da je koriste besplatno. U prilici smo da radimo i rekokonstrukciju odnosno ,,krpljenje" krova na hali koji je takoreći na jedvite jade izrdžao junske i julske provale oblaka u Kraljevu.
• Hala je već ,,obavezujuća stvar", a šta je sa ostalim objektima?
   - Ove sezone u prilici smo da više pažnje posvetimo terenima ,,pod obalom" između Gradskog bazena i Atletskog stadiona. To su pre svega tereni za košarku, odbojku i rukomet koji su namenjeni pre svega za rekrezaciju Kraljevčana svih uzrasta. U tom smislu osposobićemo koševe, postaviti 15 klupa a u narednih nedelju dana, verujem, osposobićemo i jedini tuš na ovom prostoru. Postavićemo i stočiće između topola kako bi ,,korisnici" mogli da se odmore i osveže a postavićemo i dva kontejnera za ,,klasičan" otpad ali i za plastičnu ambalažu. Krenućemo i u akciju postavljanja reklama na ovom prostoru i verujem da ćemo naći dovoljan broj zainteresovanih.
Ove godine trebalo bi da ,,napadnemo" i prostor oko teniskih terena i nekadašnjeg ,,Dansinga". Nedavno smo dobili obaveštenje da smo od Republike dobili relativno pristojna sredstva iz NIP-a. Za izgradnju košarkaškog igrališta, odobreno nam je 16,5 miliona dinara a za  pokrivanje teniskog terena i izgradnju četiri otvorena sportska terena još 10 miliona. Za to će nam biti potrebni odgovarajući projekti, ai grad će morati da uloži još sredstava kako bi se ove značajne investicije u sportsku infrastrukturu Kraljeva što uspešnije ,,zatvorile".
   Leto je i vreme da se adaptiraju i ,,osveže" i brojne prostorije pod tribinama Atletskog stadiona koje koriste, pored dva atletska kluba, bokseri, kik bokseri, kuglaši a i škola fudbala ,,Buba mara", kojoj je već istekao ugovor o korišćenju Atletskog stadiona. Taj posao će, ipak, morati da obave pre svega korisnici prostorija a na Centru je da obezbedi materijal, kaže u prvoj izjavi za ,,Ibarske novosti" direktor SC Ibar Zoran Milakić.POČEO ODBOJKAŠKI KAMP ,,MITROVO POLJE 2009.” - piše Stole Petković
Deset dana igre na mreži

   Pre dva dana u Mitrovom Polju počeo je odbojkaški kamp treći po redu kroz koji je do sada prodefilovalo preko 200 talentovanih devojčica i dečaka. Pored mladih odbojkaša Ribnice i Gimnazijalca pojaviće se mladi igrači (od 10 do 16 godina) iz Trstenika, Aleksandrovca, Požarevca, beogradske Crvene zvezdekao i deca naših radnika u Italiji posle čega bi se ustanovila i saradnja sa prvoligašem iz Trentea. Kampom rukovodi idejni tvorac i selektor univerzitetske selekcije Dragan Đorđević auz njega će kao i do sada biti Milan Žarković, selektor juniorske reprezentacije Srbije. Sa klincima će raditi i dve devojke, vrsni treneri OK Gimnazijalac Anđelka Tijanić i Sonja Mojsilović, zatim Svetlana Ilić pomoćni trener reprezentacije Belgije i Ljubiša Minić - OK Župa.
   Promoter će biti bivši reprezentativac osvajač zlatne medalje na Olimpijadi u Sidneju Veljko Petković kao i Gordan Vilimanović, internacionalni sudija iz Kraljeva. Za koordinaciju rada i ostalih aktivnosti zadužen je Aleksandar Daišević.MOTO TRKE NA BERANOVCU
Start dvotočkaša

   Na autodromu Beranovac u nedelju će se voziti druga po redu trka motociklista koja se boduje za šampionar Srbije. Organizator je Auto moto karting klub ,,Divlji” iz Kragujevca. Trka je bila planirana za 10. maj kasnije je otkazana ta mogućnost pa će u nedelju na Beranovcu gledaoci moći da uživaju vožnji najboljih majstora dvotočkaša.OKRUŽNA LIGA PO STARIM NOTAMA
Što je bilo, bilo je...

   • Izvršni odbor FS Raškog okruga doneo je odluku da i u narednoj sezoni Okružna liga broji 18 klubova. Tako je konačno stavljena tačka na ovu pravu fudbalsku ujdurmu

   Odluka nije baš svima bila po meri. Novopostavljeni Komesar za takmičenje Dragan Dimitrijević se prvi oglasio:
- Hoću da znam da li je ovo neka politička igra kao što se priča i ako jeste znači li to da će se takve stvari događati i u daljem radu, kod odluka delegiranja tokom prvenstva. Jer ustupcima nema kraja - bio je vidno ogorčen Dimitrijević.
Bilo kako bilo novo rukovodstvo koje je na početku mandata obećalo poštenje, principijelnost i drakonske kazne palo je na prvom ispitu. Poništilo je legitimnu odluku svojih predhodnika donetu pre godinu dana. Puj pike ne važi. Nije valjda da fudbal tek sada počinje. Očito je, međutim, da je u pitanju ,,viši interes". Savez sa tim (utisak je) nema nikakve veze.
Uostalom ako klubovima odgovara da igraju, kao do sada, osam vanrednih kola, da se izlažu troškovima za naknadna četiri kola u čitavom prvenstvu, da igraju u polarnim uslovima - neka im ga. Toliko o tome.
Na sednici je bilo i lepih momenata. Trojica mladih ljudi dobilo je priznanja za prošlogodišnji učinak na terenima Okružnih liga. Tako je Lazar Tripković sada i zvanično pištaljka broj jedan. Vladimir Petrović, FK Volej - Vrnjačka Banja najbolji je strelac u pionirskoj a Namanja Filipović (Kraljevo Hajduk) u kadetskoj ligi Raškog okruga. Priznanja je uručio Miroslav Karapandžić predsednik FS Raškog okruga.
Promovisana je liga sa 18 klubova. Dakle u niži stepen će jedino Popovići, Jedinstvo iz Godačice ostaje u ligi a prazno mesto do 18 popuniće Napredak iz Gračaca. Profitirao je i Granit iz Jošaničke Banje koji će ni kriv ni dužan u Međuopštinsku ligu.

KOMESARI
Novi Komesar za takmičenje u Okružnoj ligi je Dragan Dimitrijević koji koji je tu fukciju nasledio od Dragana Čekanovića, umesto Zorana Velimirovića sudije će delegirati Zoran Strahinić a Milanko Milićević će svu pažnju usresrediti na ligu mlađih kategorija umesto Ljubivoja Jovanovića.METALAC POČEO SA PRIPREMAMA
Punom parom kraj Ložionice

   Fudbaleri kraljevačkog srpskoligaša Metalca počeli su sa pripremama za narednu sezonu u grupi Zapad. Prozivku je izvršio novi trener Žarko Todorović, koji je do sada uspešno vodio nekoliko klubova. Poslednji uspeh zabeležio je sa Polimljem sa kojim je dospeo u Zonu.
   - Neću da vas opterećujem onim rad, red i disciplina ali svakako da će prednost imati oni koji više i bolje rade. U vašem je interesu da igrate što bolje jer ste tako uvek u žiži interesovanja. Moj predhodnik Ivica Cvetanovski predočio mi je sa kakvim igračkim kadrom raspolažem posle odlaska nekih igrača ali sve će doći na svoje mesto - rekao je u uvodnom izlaganju Todorović.
   Metalac su napustili Petar Planić,otišao u OFK Beograd, Nikola Barjaktarević i Branislav Belopavlović su u Slobodi iz Užica, Miloš Jovanović je u Mačvi a u redove novog prvoligaša Sloge otišli su Žarko Vasović a vraćeni su Darko Vasiljević i Slobodan Andrić.
- Za sada nema novajlija sa kojima je Metalac završio razgovor. Tu je nekoliko igrača na probi a da li će ostati u klubu videćemo uskoro. U svakom slučaju sigurno je jedino da će nekoliko mladih igrača iz naših mlađih selekcija biti na spisku novog trenera - kaže desna ruka šefa struke Nenad Batalo.
   Metalac će veći deo priprema provesti na svom stadionu kod ložionice.
- Kada su vremenski uslovi povoljni onda zaista nema potrebe za odlaskom na neku drugu destinaciju. Sasvim je dobro ovde i mislim da ćemo se dobro pripremiti za početak sezone - dodaje Todorović.

PRISKAČE I SLOGA
   S obzirom na tradicionalno dobru saradnju sa Slogom može se očekivati da neko iz sadašnjeg pogona novog prvoligaša pristigne u Metalac. Tako će pogon srpskoligaša biti solidno popunjen u nadi da se neće osetiti odlazak onih najuspešnijih u prošloj sezoni.Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
VD direktor i glavni i odgovorni urednik: Zoran Knežević. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).
Predsednik Upravnog odbora: Ivan Rajović, novinar

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2009. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive