Home page > O Kraljevu > Opština Kraljevo > Skupština opstine...


Jugoslovenski TOP Portal

   


Skupština opštine Kraljevo...


Dejan Milović,

predsednik Skupštine opštine Kraljevo

- Pravnik,
- Član Demokratske stranke Srbije (DSS),
- Rođen 1966. godine u Kraljevu

 

Dragan Ivanović,
zamenik predsednika Skupštine opštine Kraljevo

- iz Dragosinjaca,
- Član G 17 plus,
- Diplomirani inženjer tehnologije,
- Rodjen 1971. godine u Kraljevu

Danijela Grahovac,
sekretar Skupštine opštine Kraljevo

- diplomirani pravnik

...........................................................

Skupština opštine je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:
1) donosi Statut opštine i Poslovnik o radu Skupštine opštine;
2) donosi budžet i završni račun Opštine;
3) donosi programe razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
4) donosi urbanistički plan Opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
5) donosi propise i druge opšte akte;
6) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine,
izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog
odluke o samodoprinosu;
7) osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene
Zakonom i vrši nadzor nad njihovim radom;
8) razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
9) imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore, postavlja i razrešava
direktore komunalnih i javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je
osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
10) bira predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine i, na predlog predsednika opštine, bira Opštinsko veće;
11) postavlja i razrešava sekretara Skupštine opštine;
12) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
13) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po zakonu pripadaju;
14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
15) donosi akt o javnom zaduživanju opštine;
16) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
17) daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;
18) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za Opštinu;
19) pokreće postupak za zaštitu prava Opštine pred Ustavnim sudom;
20) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
21) obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem u skladu sa zakonom i Statutom.
Skupština opštine ima 70 odbornika.

Stalna radna tela Skupštine su:
1) Administrativno-mandatska komisija,
2) Komisija za izbor i imenovanja,
3) Komisija za Statut i upravu,
4) Komisija za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije,
5) Komisija za društvene delatnosti,
6) Komisija za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti,
7) Komisija za rad i razvoj mesnih zajednica,
8) Komisija za poljoprivredu i razvoj sela,
9) Komisija za zaštitu i unapređenje životne sredine,
10) Komisija za predstavke i pritužbe,
11) Komisija za nagrade i priznanja,
12) Komisija za utvrdivanje predloga naziva ulica, trgova, zaseoka i delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Kraljevo,
13) Komisija za stambene odnose,
14) Komisija za odnose sa verskim zajednicama,
15) Komisija za borbu protiv korupcije.
Izbor, prava i dužnosti predsednika i članova stalnih radnih tela utvrđuje se Poslovnikom.

Skupština opštine ima predsednika.
Predsednik Skupštine opštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama i rukovodi radom sednice Skupštine opštine.
Predsednik Skupštine opštine bira se iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.
Predsednik Skupštine opštine može biti razrešen i pre isteka vremena za koje je izabran, na isti način na koji je biran.

Predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja.
Zamenik predsednika Skupštine opštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine opštine.

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Način pripreme, vođenje i rad sednice Skupštine opštine i druga pitanja vezana za rad Skupštine opštine ureduju se Poslovnikom.
Predsednik Skupštine opštine je u pripremi i vodenju sednice a pre odlučivanja o pojedinim pitanjima, dužan je da pribavi mišljenje nadležnog stalnog radnog tela Skupštine opštine.

 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.