Home page > o Kraljevu > Prošlost Kraljeva > Drugi svetski rat


Jugoslovenski TOP Portal

   


Drugi svetski rat...

   6. aprila 1941. godine, iznenadnim terorističkim vazdušnim bombardovanjem Beograda otpočeo je napad nacističke Nemačke na Jugoslaviju. U ovom napadu, bez objave rata, učestvovale su, pored Nemačke, i Italija i Mađarska. Tog dana i Kraljevo je napadnuto, a ostalo je zabeleženo da je protivavionska mitraljeska jedinica Jugoslovenske vojske sa položaja kod Kraljeva oborila jedan nemački avion. Piloti su zarobljeni i predati vojnoj komandi u Kraljevu.
   Aprilski rat je kratko trajao. Očekujući nadiranje neprijatelja, Jedinice JV su minirale i porušile sve drumske i železničke mostove preko r. Ibar i Zapadne Morave, na pravcima od Kraljeva prema Kruševcu i Kragujevcu, digle su u vazduh skladišta benzina u s. Bogutovac (Lopatnica) i Šumarice, a glavnu halu Fabrike aviona u Kraljevu delimično onesposobile.
   Bez velilke borbe, Jugoslovenska vojska se 13. aprila povukla ka Čačku, a u Kraljevo su, iz pravca Kruševca, iz manji otpor (borbe vođene na Pljakinom šancu, kod gradske Pošte, na Kamidžori i na još nekim lokacijama), ušli delovi nemačke 60. motorizovane divizije 14. armijskog korpusa. Već 18. aprila Kraljevina Jugoslavija je kapitulirala pošto su tri dana ranije kralj i vlada napustili zemlju.
   Posle ulaska nemačkih trupa u Kraljevo, zgrada Poljoprivredne škole je pretvorena u kasarnu. Dovelden je veći broj seljaka - vojnih obveznika iz okoline Trstenika i Vrnjačke Banje, koji su u glavnim ulicama Kraljeva vadili staru tursku kaldrmu i, radi lakšeg kretanja vozila, postavljali makadam.

   Već početkom maja 1941. narod Srbije počinje da se priprema za oružani otpor. Generalštabni pukovnik JV Dragoljub Draža Mihailović sa 26 oficira odlazi na Ravnu Goru i počinje da se povezuje sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije. I Komunistička partija počinje da organizuje svoje pristalice u partizanski pokret.
   U to vreme, u Kraljevo je došao veći broj izbeglica iz raznih krajeva zemlje, posebno iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Kasnije je i Kraljevo stigla velika grua slovenačkih izgnanika. Većina njih se zaposlila na železnici i u Fabrici vagona.
   Posle 7. jula (likvidacija žandarmerijske patrole u Beloj Crkvi) i 12. jula (proglas CK KPJ o otpočinjanju borbe protiv okupatora), i u kraljevačkom kraju počinje formiranje borbenih partizanskih grupa. Prve akcije partizanskog odreda bile su zaplene vojnog radio-aparata i pisaće mašine od lokalnog učitelja u selu Ratina i oduzimanje oružja od meštana sela Vukušica i Gračac.

   Kraljevački zvaničnici su tokom ratnih godina upozoravali građane na opasnost od oružane pobune protiv nadmoćnog neprijatelja. Tako je tadašnji predsednik opštine Kraljevo Dušan Krstić krajem jula '41. godine održao govor o “paklenom smeru komunista” i pozvao građane da budu lojalni okupatoru, upozoravajući ih na moguće nesagledive posledice. I pored toga, krajem juna formiran je Gočki partizanski odred (prvi komandant - Pavle Jakšić) koji je bio povezan sa Dragoslavom Bogavcem, predsednikom Okružnog komiteta KPJ za kraljevački okrug. Koordinisano, svakodnevno su vršili diverzije u gradu i okolini.
   U julu '41. godine počelo je formiranje Ibarskog četničkog odreda pod komandom vojvode Vula Vukašinovića, čiji se štab nalazio u selu Vrba.
  Na Krnjoj jeli na Goču, 19. avgusta održan je sastanak između četničkog vojvode Vula Vukašinovića i komande Gočkog partizanskog odreda (Pavle Jakšić, Miro Dragišić i Vladimir Radičević) na kome je dogovarano o saradnji Vulovih četnika i partizana u borbi protiv okupatora.
   27. avgusta '41. forimran je kraljevački narodnooslobodilački odred "Jovan Kursula". U njegovom sastavu nalazile su se 1. gočka i 4. dragosinjačka četa, Čibukovačka četa i 3. prekomoravska četa - o čijem formiranju je doneta odluka i određeno rukovodstvo: komandant Pavle Jakšić, politički komesar Miro Dragišić Piper, zamenik komandanta - ujedno komandant logora - Vladimir Radičević, intendant Žika Čukulić Sveta i odredski lekar i član štaba odreda dr Gojko Nikoliš Mediko.

   29. avgusta, nemačke vlasti u Srbiji obrazovale su kvislinšku vladu Srbije pod predsedništvom Milana Nedića, armijskog generala JV, sa zadatkom da zajedno sa nemačkim jedinicama uguši ustanak u Srbiji.
   Partizanske borbene grupacije u septembru počinju akciju spaljivanja opštinskih arhiva po selima. Tih dana, nepovratno su izgubljene arhive u Lascu, Vrdilima, Tavniku, Samailima, Vranešima, Ratini, Žiči, Miločajima, Lađevcima, Mrsaću, Cvetkama i drugim selima, kao i u Matarućkoj Banji. Preduzete su akcije na rušenju mostova na manjim rekama čima su prekinute saobraćajne veze Kraljeva sa okolnim mestima.
   17 članova bleh-muzike Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Kraljeva su 27. septembra, marširajući uz muziku, izašli iz grada i otišli u Kraljevački NOP odred. Istog dana, Nemci su, u Kraljevu, otpočeli sa registracijom muškog stanovništva.
   29. septembra, u okviru formiranja slobodne teritorije "Užička republika", prva gočka četa Kraljevačkog NOP odreda (oko 60 boraca), pod komandom štaba odreda, oslobodila je Ušće u kome se nalazilo jedno odeljenje nemačkog 2. bataljona 521. armijskog puka za vezu i 17 jugoslovenskih žandarma. U toku borbe odbijena je intervencija oklopnog voza, koji je iz Kraljeva upućen u pomoć napadnutoj posadi. Par dana kasnije, združene partizansko - četničke snage ušle su u Čačak.

   Početkom oktobra, u Čačku je, na osnovu sporazuma između Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Draže Mihailovića, formiran zajednički partizansko-četnički Operativni štab, radi rukovođenja borbama za oslobođenje Kraljeva. Pod njegovom komandom bile su sve partizanske i četničke jedinice angažovane u direktnom napadu na Kraljevo, kao i one koje su na raznim pravcima obezbeđivale taj napad.
   Nemački fašisti su 4. oktobra zatvorili radnike Fabrike aviona u Kraljevu. Pošto su na kraju radnog vremena zatvorili sve fabričke kapije, oko 600 radnika ove Fabrike Nemci su sproveli u lokomotivsku halu Fabrike vagona.
   5. oktobra otpočeo je pokret ka Kraljevu partizanskih i četničkih jedinica čačanskog kraja, koje su odlukom Operativnog štaba određene za učešće u blokadi i napadima na taj grad. Jedan vod Kruševičke čete Kraljevačkog NOP odreda ušao je u Matarušku Banju, pošto se odeljenje feldžandarmerije povuklo u Kraljevo.
   Sa položaja u s. Sirča 9. oktobra otpočela je dejstvo četnička artiljerija. Četnički Kapetan Miljević sa brda zvanog "Čukara" u Sirči ispred kuće Mide Vučetića ispalio prvi ustanički artiljerijski metak na Nemce i drugom granatom pogodio nemački "Fizler 151 Cl štorh".

   U noći između 10. i 11 okrobra, ustaničke snage (četničke i partizanske jedinice) izvršile su snažni napad na utvrđeni nemački garnizon u Kraljevu. Glavni napad izvršen je u zahvatu reka Zapadna Morava i Ibar, odnosno duž komunikacije Čačak - Kraljevo i Raška - Kraljevo. Napad su izvršile jedinice Dragačevskog i jedna četa Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda, 2. čibukovačka i Dedevačka četa Kraljevačkog NOP odreda i Jelički četnički odred. Napad na Kraljevo nije uspeo. Krajnje nepovoljan odnos snaga, izrazita nadmoćnost Nemaca u borbenoj tehnici, dobro organizovani i utvrđeni položaji, kao i sam položaj Kraljeva (skoro opkoljen dvema rekama - što je sužavalo manevarski prostor i upućivalo uglavnom na napad iz jednog pravca) i neobučenost ustaničkih snaga za napad na naseljeno mesto bili su presudni za ishod napada. U toku sledeće noći ponovljen je napad na Kraljevo, uglavnom istim snagama i u istom rasporedu kao prethodne noći, ali ni ovaj napad nije uspeo, iako je jedan vod 3. dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda uspeo da se probije do centra grada, gde je ubio jednog nemačkog oficira, posle čega se, kao i ostale jedinice, povukao na polazne položaje.

   14. okrobra, Nemci su na prevaru uhapsili oko 400 radnika i službenika železničkog čvora u Kraljevu i zatvorili ih u lokomotivsku halu Fabrike vagona. Oni su streljani sa ostalim taocima u masovnom pokolju građana Kraljeva oktobra 1941. godine. U noći 14/15. oktobra, delovi Čačanskog i Kraljevačkog NOP odreda i četničke jedinice izvele su još jedan napad na Kraljevo, kome je prethodila snažna artiljerijska priprema sa položaja na Ružića brdu i Sirči. Ni ovaj napad, izveden sa težištem u zahvatu r. Zapadne Morave i Ibra, nije uspeo, mada su pojedini delovi Čačanskog odreda (na pravcu od Poljoprivredne škole), i pored snažne i dobro organizovane odbrane, prodrli duboko u odbrambeni raspored nemačkih snaga.
   15. oktobra, komandant nemačkog 749. pešadijskog puka 717. divizije major Oto Deš objavio je, putem plakata izlepljenih po Kraljevu, uvođenje vanrednog stanja sa prekim sudom, čime je označio početak zločina u kome će biti "uništene i porodice". Istovremeno sa objavom vanrednog stanja, Nemci po gradu počinju hapšenje muškaraca od 13 do 70 godina starosti. Uhapšene, među kojima je bilo dosta izbeglica iz raznih delova zemlje, zatvaraju u lokomotivsku halu Fabrike vagona. Samo nekoliko časova kasnije, nemački zločinci su počeli krvavi posao: iz lokomotivske hale izveli su grupu od oko 100 muškaraca i naredili im da kopaju veliku raku. Predveče su ih Nemci postrojili i streljali. Posle njih izveli su i streljali još dve grupe od po 100 talaca. Za vreme dok su u krugu Fabrike vagona streljali građane Nemci su po gradu vršili sistematski pretres kuća i raciju, odvodeći na stratište nove žrtve. Prema nemačkim izveštajima u krugu Fabrike vagona streljano je u toku 15. i 16. oktobra 1.736 muškaraca i žena.
   Nemačka komanda i opštinska uprava u Kraljevu odredili su delegaciju građana i uputili je u s. Drakčići, sa zadatkom da od Operativnog štaba zahteva obustavu opsade Kraljeva i povlačenje ustaničkih jedinica. Nemci su pretili da će istrebiti stanovništvo i zapaliti grad, ako ustanici ne prekinu blokadu Kraljeva.
   17 oktobra, u krugu Fabrike vagona, grupa radnika Fabrike aviona, vatrogasaca i građana (njih oko 160) sakupljala je leševe do tada streljanih građana i sahranjivala ih u iskopanu raku. Žene su sahranili u zajedničku grobnicu (u krugu sadašnje Fabrike nameštaja "Jasen"). Nemački komandant mesta Maciovic se preko gradskog dobošara izvinjava Kraljevčanima za nesreću koja ih je zadesila i obećava da streljanja više neće biti. Pored toga, naređuje da svi muškarci stariji od 18 godina narednog dana dođu u opštinu radi overe ličnih karata. Odazivajući se pozivu nemačkog komandanta mesta, veći broj građana Kraljeva došao je 18. oktobra u Opštinu radi overe ličnih karata. Nemci su okupljene građane opkolili i sproveli u lokomotivsku halu Fabrike vagona. One koji su već overili lične karte, sačekivali su na raskrsinacama ulica i kamionima odvozili u krug Fabrike vagona.
   Streljanja su nastavljena i 20. oktobra. Ovoga dana su streljali one koji su pohvatani na prevaru 18. oktobra - prilikom overe ličnih karata. I ovu grupu streljanih sahranjivali su radnici Fabrike aviona i jedna grupa vatrogasaca.

   Tek po oslobođenju Kraljeva, 15. oktobra 1945. godine održano je prvo i jedino opelo (do demokratskih promena 1997. godine), na mestu gde su ležale kosti streljanih građana. Uz prisustvo velikog broja meštana opelo su, uz panaiju i sveće, održali sveštenici kraljevačke crkve, popovi Slavoljub Mršović, Dragomir Milošević i Sveta Jović.

   U noći između 31. oktobra i 1. novembra, Čačanski i Kraljevački NOP odred, Rudarska četa Kopaoničkog NOP odreda i četničke jedinice izvršile su poslednji napad na Kraljevo. Napad je izveden nešto slabijim pešadijskim snagama i istim pravcem kao i prethodni napadi. Mada su tenkovi, praćeni bombaškim grupama, prodrli duboko u grad (do sadašnjeg Doma Vojske) napad nije uspeo, jer su Nemci vatrom iz pešadijskog naoružanja uspeli da zadrže delove pešadije, koji su pratili tenkove. Rudarska četa je prodrla skoro do centra grada, ali je kao i ostali delovi ustanika, morala da se povuče. Sledeći dan, Draža Mihailović je izdao naređenje o povlačenju četničkih jedinica sa položaja kod Kraljeva št je rezultiralo i povlačenjem partizana ka Čačku i Užicu i opsada grada je okončana. 29. novembra '41. godine, nemačke snage su ušle i u Ušće.
   Naredne tri godine, Kraljevo je pokušavalo da se oporavi od krvave jeseni '41. Kraljevački okružni i sreski načelnici (Milija Diković, Dragoljub Marinković, kasnije i Momčilo Dostanić i Miroslav Aćimović ...) održavali su zborove meštana Kraljeva i okolnih sela, savetovajući ih i moleći da se pokore okupacionoj vlasti, jer to je bio jedini način da se preživi u tim teškim vremenima. U julu '42. godine, na humkama u koje su sahranjeni kraljevački rodoljubi streljani oktobra '41. godine, podigla se zemlja i iz njih je “provrela” sukrvica i krv. Nemci su organizovali kuluk, te je dovlačen šljunak iz r. Ibra i razastiran po humkama, koje su onda Nemci ravnali tenkovima. U nekoliko navrata tokom '43. i '44 godine, kod aerodroma u Kraljevu Nemci su streljali i po stotinu ljudi. 7. jula '43. u potoku iza Poljoprivredne škole u Kraljevu Nemci su streljali 41 lice, stanovnike Kraljeva i okolnih mesta. Tela ubijenih sahranjena su na mestu streljanja.

   Početkom januara '44. godine iz Gornjeg Hlumeca kod Praga stigao je u reon Kraljeva 500-ti padobransko-lovački bataljon radi obuke za vazdušno-desantnu operaciju "Konjićev skok", odnosno drvarsku operaciju.
   U noći između 30. i 31. marta '44. godine, partizanske snage su počele oslobađanje sadašnje kraljevačke opštine. U sklopu operacija 2. proleterske i 5. NOU divizije, . godine, 4. proleterska (crnogorska) brigada 2. proleterske divizije zauzela je rudnik uglja, deo Ušća i selo Lozno, na levoj obali reke Ibar. 10 arila, 4. proleterska brigada je potisla nemačke jedinice u selo Roćeviće.
   20. maja, štab 500. SS padobransko-lovačkog bataljona, koji se nalazio u Mataruškoj Banji, izdao je "Pripremnu naredbu za prebacivanje bataljona na polazne aerodrome, radi daljeg transportovanja do aerodroma sa kojih će krenuti u akciju", tj. napad na Drvar. Štab 15. brdskog armijskog korpusa, na koga je štab 2. oklopne armije (na savetovanju održanom 17. maja 1944. godine u Vrnjačkoj Banji) preneo neposredno rukovođenje operacijom na Drvar, definitivno je utvrdio plan operacije po pravcima napada i izdao operativnu zapovest odnosnim štabovima i komandama. Sledećeg dana su grupe "Obermajer" i "Viceman" iz sastava 500. SS padobransko-lovačkog bataljona krenule železnicom iz Kraljeva prema Novoj Gradiški. Grupa "Hazelvanter" iz sastava 500. SS padobransko-lovačkog bataljona krenula je kamionom iz Kraljeva za Petrovgrad (Zrenjanin) radi angažovanja u Drvarskoj operaciji.
   U selu Lazac, 28. juna, u prisustvu većeg broja građana, osvećene su i predate zastave jedinicama Drugog četničkog jurišnog korpusa.
   Saveznički avioni su u toku noći 11. avgusta bombardovali Kraljevo i selo Grdicu, a nekoliko bombi je palo i na selo Ribnicu. U toku bombardovanja, koje je trajalo oko pola časa, nisu pogođeni značajniji vojni objekti, niti su ozbiljnije oštećene saobraćajnice, izuzev što je u Grdici zapaljeno skladište benzinskih buradi. Poginulo je više građana, porušeno je dosta kuća, a pogođena je i rimokatolička crkva. Napad je ponovljen 2. septembra.

   16. oktobra, jedinice 2. proleterske divizije, u sadejstvu sa jedinicama Crvene armije, otpočele su nadiranje ka Kraljevu. Ove snage razbijaju četničke jedinice duž obeju obala Zapadne Morave i oslobađaju Trstenik i Vrnjačku Banju. Nemačke snage su se povukle ka Kraljevu.
   Oko 20 novembra počinju završne operacije za oslobađanje Kraljeva. Šesnaesta srpska brigada 25. divizije posela je položaje Čukojevac - Ugljarevo, a 19. srpska brigada ove divizije upućena je na sektor Vrba - Dragosinjci, radi sadejstva sa jedinicama 2. proleterske divizije. Na front prema Kraljevu, na desnoj obali Zapadne Morave, stigle su 3. srpska brigada 2. proleterske divizije i 19. srpska brigada 25. srpske divizije. Drugi bataljon i jedan vod trećeg bataljona 3. srpske brigade prebacili su se, pod borbom, na levu obalu Ibra južno od Mataruške Banje i poseli položaje na sektoru Progorelica - Glavica. Drugi i 3. bataljon 3. srpske brigade napali su i proterali nemačke delove koji su se nalazili u reonu sela Progorelica i na Železničkoj stanici Mataruška Banja, na kojoj su zaplenjene velike količine naoružanja, municije i druge ratne opreme. Začelje marševske kolone nemačke armijske grupe “E” prošlo je 27. novembra kroz Kraljevo, povlačeći se prema Čačku, Užicu i dalje prema Drini. U toku 28. novembra povukla se ka Kraljevu i zaštitnica sa položaja sela Cerje - Dobre Strane - Maglić.

   U toku noći 28/29 novembra završene su borbe i oslobođeno je Kraljevo. Ubijen je, proteran ili zarobljen i poslednji neprijateljski vojnik. Tako je tačno posle tri godine i sedam i po meseci okupacije i četrdesetpetodnevnih teških borbi oslobođen grad koji je podneo ogromne ljudske žrtve i pretrpeo velika materijalna razaranja. Pošto su zadnjih dana novembra 1944. godine zauzeti svi prilazi gradu, rano izjutra 28. novembra jedinice 4. proleterske brigade zauzele su polazne položaje, pripremajući se za juriš na grad. Bataljoni su krenuli u napad sa položaja Pančevo - Kovanluk - ušće Žičke reke. Istovremeno su se, na odseku s. Ratina - r. Zapadna Morava, spremile za prelazak preko r. Ibra i jedinice Crvene armije (1041. streljački puk 223. divizije). U napad je krenuo, gazeći nabujali Ibar i pod jakom vatrom Nemaca sa utvrđenih položaja 1. bataljon 4. brigade. Zauzevši prve položaje na levoj obali Ibra, u sadejstvu sa navedenim pukom Crvene armije, brigada je tokom 28. novembra do duboko u noć vodila ulične borbe da bi, konačno, 29. novembra grad osvanuo u slobodi. Napadu na Kraljevo sadejstvovali su i delovi 3. i 6. srpske brigade, koji su sa pravca Raške vršili pritisak na neprijatelja. U toku ovih borbi ubijeno je preko 100 Nemaca, a više desetina je ranjeno. Zaplenjeno je ili uništeno 11 topova, dva tenka, 200 pušaka, 15 puškomitraljeza, 250 vozila raznih vrsta, 600 vagona i dve kompozicije ratne opreme. Partizanski odred “Jovo Kursula” ušao je u Kraljevo i odmah je preformiran u Posadni bataljon Komande mesta Kraljevo.
   29. novembra Jednice 3. i 6. srpske brigade vodile su borbu sa nemačkim zaštitničkim delovima u reonu sela Musina Reka, a zatim nastavile napredovanje prema Čačku i izbile pred neprijateljske položaje na liniji sela Zablaće - Ježevica - Viljuše. Jedinice Crvene armije, koje su učestvovale u borbama za oslobođenje Kraljeva, izvršile su pokret prema severu. 9. decembra, četvrta proleterska brigada napustila je Kraljevo i krenula prema Čačku.
   Time je završen, za Kraljevo najstrašniji rat u njegovoj istoriji.

 
  Copyright © 1997-2004. Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.